Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do koronarografii i angioplastyk wieńcowych

24 lipca 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczający 206 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO KORONAROGRAFII I ANGIOPLASTYK WIEŃCOWYCH

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia:

Zadanie nr 1 – Cewniki koronarograficzne diagnostyczne – 3800 szt. Zadanie nr 2 – Introduktory naczyniowe krótkie – 2300 szt. Zadanie nr 3 – Introduktory naczyniowe długie – 300 szt. Zadanie nr 4 – Prowadniki angiograficzne 0,35” – 2000 szt. Zadanie nr 5 – Cewniki prowadzące do PTCA – 1200 szt. Zadanie nr 6 – Prowadniki angioplastyczne miękkie 0,014’’ – 300 szt. Zadanie nr 7 – Prowadniki angioplastyczne o średnim i dużym stopniu twardości oraz do rekanalizacji 0,014’’ – 700 szt. Zadanie nr 8 – Prowadniki angioplastyczne hydrofilne 0,014’’ – 300 szt. Zadanie nr 9 – Cewniki balonowe półpodatne – 300 szt. Zadanie nr 10 – Cewniki balonowe niepodatne – 200 szt. Zadanie nr 11 – Cewniki balonowe niskoprofilowe – 200 szt. Zadanie nr 12 – Cewniki balonowe hydrofilne – 200 szt. Zadanie nr 13 – Stenty wieńcowe stalowe do naczyń prostych – 100 szt. Zadanie nr 14 – Stenty wieńcowe stalowe do stentowania bezpośredniego – 100 szt. Zadanie nr 15 – Stenty wieńcowe kobaltowe do naczyń prostych – 100 szt. Zadanie nr 16 – Stenty wieńcowe kobaltowe standardowe – 100 szt. Zadanie nr 17 – Stenty wieńcowe kobaltowe do naczyń krętych i zmian „ciasnych” – 100 szt. Zadanie nr 18 – Stenty wieńcowe kobaltowe do stentowania bezpośredniego – 100 szt. Zadanie nr 19 – Stenty wieńcowe kobaltowe do pokrywania rozgałęzień – 150 szt. Zadanie nr 20 – Stenty wieńcowe stalowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Rapamycynę – 25 szt. Zadanie nr 21 – Stenty wieńcowe stalowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Packlitaksel – 25 szt. Zadanie nr 22 – Stenty wieńcowe kobaltowe uwalniające lek antyproliferacyjny – 35 szt. Zadanie nr 23 – Stenty wieńcowe kobaltowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Rapamycynę i/lub jej pochodne – 35 szt. Zadanie nr 24 – Stenty pokrywane z przyspieszoną endotelializacją – 15 szt. Zadanie nr 25 – System protekcji dystalnej do pomostów żylnych – 10 szt. Zadanie nr 26 – Inflatory niskociśnieniowe – 400 szt. Zadanie nr 27 – Inflatory wysokociśnieniowe – 450 szt. Zadanie nr 28 – Igły angiograficzne 18 G – 1800 szt. Zadanie nr 29 – Rampa trójkranikowa – 1800 szt. Zadanie nr 30 – Przedłużacze niskociśnieniowe – 1000 szt. Zadanie nr 31 – Przedłużacze wysokociśnieniowe – 200 szt. Zadanie nr 32 – Krany trójdrożne niskociśnieniowe – 1000 szt. Zadanie nr 33 – Przetworniki do pomiaru ciśnienia – 100 szt. Zadanie nr 34 – Y-connector – 1000 szt. Zadanie nr 35 – Torquer – 400 szt. Zadanie nr 36 – Jednorazowy zestaw do koronarografii – 300 szt. Zadanie nr 37 – Jednorazowy zestaw do angioplastyki – 200 szt. Zadanie nr 38 – Cewniki do aspiracji skrzeplin.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 50 szt.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

5.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

6.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; •prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; •nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; •nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.Wadium – wartość ogólna –75990,00 zł.

9.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób:

•Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,

•w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”.

•w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 70%; •jakość – 30 %.

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 03.09.2008 do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

17.Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 24.07.2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • informacja o wyborze oferty.pdf
  pobierz (103 KB informacja o wyborze oferty.pdf, data publikacji: 19 września 2008)
 • odpowiedź 03- koronarografia.pdf
  pobierz (1218 KB odpowiedź 03- koronarografia.pdf, data publikacji: 29 sierpnia 2008)
 • odpowiedzi02_koronarografia.pdf
  pobierz (681 KB odpowiedzi02_koronarografia.pdf, data publikacji: 28 sierpnia 2008)
 • koronarografia- odpowiedź 01.pdf
  pobierz (659 KB koronarografia- odpowiedź 01.pdf, data publikacji: 13 sierpnia 2008)
 • SIWZ-koronarografia.pdf
  pobierz (433 KB SIWZ-koronarografia.pdf, data publikacji: 13 sierpnia 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)