Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku

03 października 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2007 Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl

Zakres lub wielkość zamówienia:

Zadanie nr 1 – strzykawki i przyrządy do przetoczeń, Zadanie nr 2 – igły do iniekcji i nakłuć, Zadanie nr 3 - dreny do odsysania, łączniki, końcówki, Zadanie nr 4 - sprzęt medyczny różny, Zadanie nr 5 - rękawy do sterylizacji, Zadanie nr 6 – papier krepowy do sterylizacji i taśma samoprzylepna, Zadanie nr 7 - torebki papierowo-foliowe samozamykające, Zadanie nr 8 - wskaźniki i naboje do sterylizacji, Zadanie nr 9 - noże do mikrotomu, Zadanie nr 10 - opatrunki do mocowania kaniul dla dzieci. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

5.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

6.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; •prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; •nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; •nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

7.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: •Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, •w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. •w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

8.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.Kryteria oceny ofert: •Cena – 100% 10.Oferty na leży złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 13.10.2008 r. do godz. 10.00.

11.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • sprostowanie_jednorazówka.pdf
  pobierz (432 KB sprostowanie_jednorazówka.pdf, data publikacji: 03 listopada 2008)
 • wybór ofert_jednorazówka.pdf
  pobierz (1522 KB wybór ofert_jednorazówka.pdf, data publikacji: 30 października 2008)
 • zał. do dopowiedzi 01.pdf
  pobierz (502 KB zał. do dopowiedzi 01.pdf, data publikacji: 09 października 2008)
 • odpowiedzi 01_jednorazówka.PDF
  pobierz (171 KB odpowiedzi 01_jednorazówka.PDF, data publikacji: 08 października 2008)
 • SIWZ_jednorazówka.PDF
  pobierz (258 KB SIWZ_jednorazówka.PDF, data publikacji: 06 października 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)