Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii

09 lipca 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 EURO na zadanie pt.: SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – igły do znieczulenia podpajęczego – 3750 szt. Zadanie nr 2 – igły do blokad splotów nerwowych – 270 szt. Zadanie nr 3 – rurki intubacyjne, rurki ustno-gardłowe, maski krtaniowe – 14115 szt. Zadanie nr 4 – rurki tracheostomijne jednorazowe – 370 szt. Zadanie nr 5 – maseczka twarzowa – wielorazowego użytku – 40 szt. Zadanie nr 6 – rurki dooskrzelowe – 8 szt. Zadanie nr 7 – zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych – 100 szt. Zadanie nr 8 – drenaże klatki piersiowej – 29 szt. Zadanie nr 9 – worki do godzinowej zbiórki moczu – 200 szt. Zadanie nr 10 – sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne dla dorosłych – 8100 szt. Zadanie nr 11 – sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne pediatryczne – 2000 szt. Zadanie nr 12 – sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne noworodkowe – 700 szt. Zadanie nr 13 – sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych – 400 szt. Zadanie nr 14 – przepływowy nawilżacz tlenu jednorazowego użytku – 400 szt. Zadanie nr 15 – aparaty do pompy Abbott – 400 szt. Zadanie nr 16 – aparaty do pompy Braun – 825 szt. Zadanie nr 17 – regulator prędkości przepływu – 2500 szt. Zadanie nr 18 – kocyki dla dorosłych do aparatu Equator – 200 szt. Zadanie nr 19 – linie do podgrzewacza Hotline – 250 szt. Zadanie nr 20 – zestawy do kaniulacji dużych naczyń, zestawy do przezskórnego drenażu – 3600 szt. Zadanie nr 21 – zestawy do pomiaru ciśnienia – 600 szt. Zadanie nr 22 – obwody do respiratora Neftis – 120 szt. Zadanie nr 23 – obwody do aparatów do znieczulenia – 500 kpl. Zadanie nr 24 – obwody do respiratora (OIT) – 600 kpl. Zadanie nr 25 – konektor kątowy 90º - 300 szt. Zadanie nr 26 – elektrody do czasowej stymulacji serca – 50 szt. Zadanie nr 27 – przyrządy do żywienia dojelitowego – 1580 szt. Zadanie nr 28 – worki kolostomijne – 400 szt. Zadanie nr 29 – kraniki trójdrożne – 8800 szt. Zadanie nr 30 – dreny do pompy objętościowej Graseby 3000 – 700 szt. Zadanie nr 31 – cewniki do odsysania, przedłużacze, zgłębniki – 157720 szt. Zadanie nr 32 – zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych, oraz łączonych zewnątrzoponowo-podpajęczych (CSE) – 1050 szt. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”. 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %; 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 17.07.2009r. do godz. 10.00. 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Załączniki:

 • wybor II-jednorazowkaOIOM.pdf
  pobierz (324 KB wybor II-jednorazowkaOIOM.pdf, data publikacji: 05 sierpnia 2009)
 • wybor_I-jednorazowkaOIOM.pdf
  pobierz (63 KB wybor_I-jednorazowkaOIOM.pdf, data publikacji: 04 sierpnia 2009)
 • odpowiedzi3.pdf
  pobierz (130 KB odpowiedzi3.pdf, data publikacji: 20 lipca 2009)
 • modyfikacja2.pdf
  pobierz (125 KB modyfikacja2.pdf, data publikacji: 17 lipca 2009)
 • odpowiedzi_2.pdf
  pobierz (136 KB odpowiedzi_2.pdf, data publikacji: 17 lipca 2009)
 • modyfikacja.pdf
  pobierz (174 KB modyfikacja.pdf, data publikacji: 15 lipca 2009)
 • odpowiedzi_1.pdf
  pobierz (169 KB odpowiedzi_1.pdf, data publikacji: 15 lipca 2009)
 • SIWZ_jednorazowka OIOM.pdf
  pobierz (381 KB SIWZ_jednorazowka OIOM.pdf, data publikacji: 09 lipca 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)