Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku

21 października 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2.Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – strzykawki i przyrządy do przetoczeń – 7 200 op., 275 000 szt. Zadanie nr 2 – igły do iniekcji i nakłuć – 6 320 op., 1 650 szt. Zadanie nr 3 – dreny do odsysania, łączniki, końcówki – 13 800 szt. Zadanie nr 4 – sprzęt medyczny różny – 200 128 szt., 350 op., 10 kpl. Zadanie nr 5 – rękawy do sterylizacji – 72 500 mb Zadanie nr 6 – papier do sterylizacji i taśma samoprzylepna – 63 000 arkuszy, 1 300 rolek Zadanie nr 7 – torebki papierowo-foliowe samozamykające – 70 op. Zadanie nr 8 – wskaźniki i naboje do sterylizacji – 49 940 szt., 6 rolek Zadanie nr 9 – noże do mikrotomu – 40 op. Zadanie nr 10 – opatrunki do mocowania kaniul dla dzieci – 34 000 szt. 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; •prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; •nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; •nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: •Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, •w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. •w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”. 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10. Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %; 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 29.10.2009r. do godz. 10.00. 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert-jednorazówka.pdf
  pobierz (184 KB wybór ofert-jednorazówka.pdf, data publikacji: 09 listopada 2009)
 • sprostowanie 2.pdf
  pobierz (48 KB sprostowanie 2.pdf, data publikacji: 28 października 2009)
 • sprostowanie1.pdf
  pobierz (47 KB sprostowanie1.pdf, data publikacji: 27 października 2009)
 • odpowiedzi01_jednorazówka.pdf
  pobierz (341 KB odpowiedzi01_jednorazówka.pdf, data publikacji: 26 października 2009)
 • modyfikacja-jednorazówka.pdf
  pobierz (232 KB modyfikacja-jednorazówka.pdf, data publikacji: 26 października 2009)
 • SIWZ_jednorazówka.pdf
  pobierz (243 KB SIWZ_jednorazówka.pdf, data publikacji: 21 października 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)