Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku

13 stycznia 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia:

Zadanie nr 1 – strzykawki i przyrządy do przetoczeń – 845 700 szt. Zadanie nr 2 – igły do iniekcji i nakłuć – 636 000 szt. Zadanie nr 3 – zestaw do pobierania szpiku – trepanobiopsji – 100 szt. Zadanie nr 4 – dreny do odsysania, łączniki, końcówki – 14 980 szt. Zadanie nr 5 – sprzęt medyczny różny – 316 408 szt., 10 kpl. Zadanie nr 6 – rękawy do sterylizacji -74 500 mb Zadanie nr 7 – papier do sterylizacji i taśma samoprzylepna – 61 000 arkuszy, 1300 rolek Zadanie nr 8 – torebki papierowo-foliowe samozamykające – 7000 szt. Zadanie nr 9 – wskaźniki i naboje do sterylizacji – 46 150 szt., 8 rolek Zadanie nr 10 – noże do mikrotomu - 2000 szt. Zadanie nr 11 – opatrunki do mocowania kaniul dla dzieci – 26 000 szt.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 23.01.2012r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • sprostowanie do wyboru ofert-jednorazówka.pdf
  pobierz (98 KB sprostowanie do wyboru ofert-jednorazówka.pdf, data publikacji: 15 lutego 2012)
 • wybór ofert-jednorazówka.pdf
  pobierz (201 KB wybór ofert-jednorazówka.pdf, data publikacji: 14 lutego 2012)
 • modyfikacja 1-jednorazówka.pdf
  pobierz (124 KB modyfikacja 1-jednorazówka.pdf, data publikacji: 23 stycznia 2012)
 • odpowiedzi 1-jednorazówka.pdf
  pobierz (810 KB odpowiedzi 1-jednorazówka.pdf, data publikacji: 23 stycznia 2012)
 • przesunięcie-jednorazówka.pdf
  pobierz (55 KB przesunięcie-jednorazówka.pdf, data publikacji: 19 stycznia 2012)
 • SIWZ_jednorazówka.pdf
  pobierz (210 KB SIWZ_jednorazówka.pdf, data publikacji: 13 stycznia 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)