Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla bloków operacyjnych

07 stycznia 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/2/2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA BLOKÓW OPERACYKNYCH

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Cewniki do embolektomii - 600 szt.; 2) Butle i dreny Redona, dreny brzuszne - 8890 szt. 3) Klipsy do klipsownicy firmy Ethicon - 740 magazynków; 4) Klipsy tytanowe do klipsownicy firmy Storz - 200 magazynków; 5) Klipsy tytanowe do klipsownicy firmy Aesculap - 180 magazynków; 6) Protezy naczyniowe z ePTFE - 102 szt. 7) Protezy naczyniowe uszczelnione kolagenem - 162 szt.; 8) Implanty do powłok brzusznych - 133 szt.; 9) Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu - 70 szt.; 10) Zestaw do drenażu niskociśnieniowego w systemie zamkniętym - 70 zest. Wymienne worki 600ml - 30 szt.;

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (10 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 17.01.2011 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (113 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 20 stycznia 2011)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (169 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 13 stycznia 2011)
 • SIWZ_sprzęt j.uż. dla bloków.pdf
  pobierz (208 KB SIWZ_sprzęt j.uż. dla bloków.pdf, data publikacji: 07 stycznia 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)