Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

14 listopada 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: 1)Igły do znieczulenia podpajęczego -3 850szt.; 2)Igły do blokad splotów nerwowych -550szt.; 3)Rurki intubacyjne -7 020szt.; 4)Rurki intubacyjne do długich intubacji- 50szt.; 5)Rurki intubacyjne do długich wentylacji -140szt.; 6)Rurki intubacyjne wstępnie uformowane -185szt.; 7)Rurki tracheostomijne -295szt.; 8)Rurki ustno-gardłowe -10 000szt.; 9)Uchwyt do mocowania rurek intubacyjnych-2 500 szt.; 10)Maseczka krtaniowa-320szt.; 11)Zestaw do drenażu klatki piersiowej-120szt.; 12)Worki do godzinowej zbiórki moczu -150szt.; 13)Sterylne filtry elektrostatyczne i mechaniczne dla dorosłych-8 100szt.; 14)Sterylne filtry elektrostatyczne pediatryczne-1 200szt.; 15)Sterylne filtry elektrostatyczne noworodkowe-700szt.; 16)Wymienniki ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych i intubacyjnych -400szt.; 17)Przepływowy nawilżacz tlenu jednorazowego użytku-450szt.; 18)Aparaty do pompy Braun-1 200szt.; 19)Regulator prędkości przepływu-3 000 szt.; 20)Kocyk dla dorosłych do aparatu EQUATOR-150szt.; 21)Linie do podgrzewacza HOTLINE -200szt.; 22)Zestaw do kaniulacji dużych naczyń- 950szt.; 23)Zestaw do kaniulacji dużych naczyń-300szt.; 24)Zestawy do przezskórnego drenażu, rampy-2 830szt.; 25)Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych oraz łączonych zewnątrzoponowo-podpajęczych (CSE)- 440szt.; 26)Zestawy do pomiaru ciśnienia-1000szt.; 27)Obwody do respiratora Neftis-120szt.; 28)Obwody do aparatów do znieczulania -400kpl.; 29)Obwody do respiratorów dla potrzeb intensywnej terapii dorosłych -400kpl.; 30)Obwody do respiratora-100kpl.; 31)Elektrody do czasowej stymulacji serca -125kpl.; 32)Przyrządy do żywienia dojelitowego-4 600szt.; 33)Kraniki trójdrożne-9 000szt.; 34)Przedłużacze anestezjologiczne -5 200szt.; 35)Dreny do pompy objętościowej graseby 3000-34 090szt.; 36)Cewniki do odsysania, przedłużacze, zgłębniki-134 350szt.; 37)Zestawy do kaniulacji tętnic-20kpl.;

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (37 zadań).

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

•prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem;

•nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

•nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 22.11.2011 r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w formie papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • ponowny wybór ofert zadanie 10-jednorazówka.pdf
  pobierz (81 KB ponowny wybór ofert zadanie 10-jednorazówka.pdf, data publikacji: 22 grudnia 2011)
 • sprostowanie wybór ofert-jednorazówka.pdf
  pobierz (101 KB sprostowanie wybór ofert-jednorazówka.pdf, data publikacji: 15 grudnia 2011)
 • wybór ofert-jednorazówka.pdf
  pobierz (400 KB wybór ofert-jednorazówka.pdf, data publikacji: 13 grudnia 2011)
 • odpowiedzi 1_jednorazówka.pdf
  pobierz (653 KB odpowiedzi 1_jednorazówka.pdf, data publikacji: 22 listopada 2011)
 • przesunięcie-jednorazówka.pdf
  pobierz (57 KB przesunięcie-jednorazówka.pdf, data publikacji: 18 listopada 2011)
 • SIWZ_jednorazówka OIOM.pdf
  pobierz (375 KB SIWZ_jednorazówka OIOM.pdf, data publikacji: 14 listopada 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)