Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla potrzeb bloków operacyjnych

09 maja 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB BLOKÓW OPERACYJNYCH

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – Cewniki do embolektomii – 100 szt. Zadanie nr 2 – Butle i katetery typu REDONA, dreny brzuszne – 8 310 szt. Zadanie nr 3 – Klipsy do klipsownicy ETHIKON – 400 szt. Zadanie nr 4 – Klipsy tytanowe do klipsownicy STORZ – 200 szt. Zadanie nr 5 – Klipsy tytanowe do klipsownicy AESCULAP – 180 szt. Zadanie nr 6 – Protezy naczyniowe z PTFE – 78 szt. Zadanie nr 7 – Protezy naczyniowe poliestrowe – 135 szt. Zadanie nr 8 – Protezy naczyniowe poliestrowe powlekane kolagenem – antybakteryjne – 100 szt. Zadanie nr 9 – Łaty naczyniowe – 40 szt. Zadanie nr 10 – Implanty do powłok brzusznych – 140 szt. Zadanie nr 11 – Taśmy prolenowe – oburator do przezzasłonowego podwieszania cewki moczowej wraz z igłami – 70 szt. Zadanie nr 12 - Zestawy do drenażu niskociśnieniowego w systemie zamkniętym – 130 szt.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: Zadanie nr 1,2,3,4,5,9,10,11,12; •cena – 100 % Zadanie nr 6,7,8 •cena – 70 % •jakość – 30 %

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 17.05.2012r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert-sprzęt medyczny j. uzytku dla bloków operacyjnych.pdf
  pobierz (268 KB wybór ofert-sprzęt medyczny j. uzytku dla bloków operacyjnych.pdf, data publikacji: 28 maja 2012)
 • odpowiedzi 1-sprzęt medyczny j. użytku.pdf
  pobierz (677 KB odpowiedzi 1-sprzęt medyczny j. użytku.pdf, data publikacji: 16 maja 2012)
 • modyfikacja-sprzęt medyczny j. użytku.pdf
  pobierz (81 KB modyfikacja-sprzęt medyczny j. użytku.pdf, data publikacji: 16 maja 2012)
 • przesunięcie-sprzęt medyczn j. uzytku dla bloków operaych.pdf
  pobierz (52 KB przesunięcie-sprzęt medyczn j. uzytku dla bloków operaych.pdf, data publikacji: 11 maja 2012)
 • SIWZ_sprzęt medyczny j. użytku dla bloków.pdf
  pobierz (201 KB SIWZ_sprzęt medyczny j. użytku dla bloków.pdf, data publikacji: 09 maja 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)