Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do Pracowni Badań Naczyń i Serca

04 sierpnia 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 193 000 EURO na zadanie pt.:

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do Pracowni Badań Naczyń i Serca

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Cewniki koronarograficzne diagnostyczne – 4 500 szt. 2) Zadanie nr 2 – Introduktory naczyniowe krótkie – 1 750 szt. 3) Zadanie nr 3 – Introduktory naczyniowe krótkie do tętnicy promieniowej – 200 szt. 4) Zadanie nr 4 – Introduktory naczyniowe o dużej średnicy – 750 szt. 5) Zadanie nr 5 – Induktor naczyniowy długi – 200 szt. 6) Zadanie nr 6 – Prowadniki angiograficzne 0,35” – 1 500 szt. 7) Zadanie nr 7 – Cewniki prowadzące do PTCA – 1 500 szt. 8) Zadanie nr 8 – Prowadniki angioplastyczne miękkie 0,014’’ – 400 szt. 9) Zadanie nr 9 – Prowadniki angioplastyczne o średnim i dużym stopniu twardości oraz do rekanalizacji 0,014’’ – 800 szt. 10) Zadanie nr 10 – Prowadniki angioplastyczne hydrofilne 0,014’’ – 400 szt. 11) Zadanie nr 11 – Cewniki balonowe półpodatne – 350 szt. 12) Zadanie nr 12 – Cewniki balonowe niepodatne – 300 szt. 13) Zadanie nr 13 – Cewniki balonowe niskoprofilowe – 250 szt. 14) Zadanie nr 14 – Cewniki balonowe do predylatacji – 150 szt. 15) Zadanie nr 15 – Cewniki balonowe hydrofilne – 300 szt. 16) Zadanie nr 16 - Cewniki balonowe powlekane substancją antymitotyczną – 10 szt. 17) Zadanie nr 17 – Stenty wieńcowe stalowe do naczyń prostych – 150 szt. 18) Zadanie nr 18 – Stenty wieńcowe stalowe do stentowania bezpośredniego – 100 szt. 19) Zadanie nr 19– Stenty wieńcowe kobaltowe do naczyń krętych i zmian „ciasnych” – 100 szt. 20) Zadanie nr 20 – Stenty wieńcowe kobaltowe do małych naczyń – 150 szt. 21) Zadanie nr 21 – Stenty wieńcowe kobaltowe do naczyń prostych – 100 szt. 22) Zadanie nr 22 – Stenty wieńcowe kobaltowe do stentowania bezpośredniego – 100 szt. 23) Zadanie nr 23 – Stenty wieńcowe kobaltowe do pokrywania rozgałęzień – 250 szt. 24) Zadanie nr 24 – Stenty wieńcowe kobaltowe standardowe – 100 szt. 25) Zadanie nr 25 – Stenty wieńcowe stalowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Rapamycynę – 60 szt. 26) Zadanie nr 26 – Stenty wieńcowe stalowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Packlitaksel – 40 szt. 27) Zadanie nr 27 – Stenty wieńcowe stalowe uwalniające lek antyproliferacyjny – pochodne Rapamycyny – 20 szt. 28) Zadanie nr 28 – Stenty wieńcowe kobaltowe uwalniające lek antyproliferacyjny – 60 szt. 29) Zadanie nr 29 – Stenty wieńcowe kobaltowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Rapamycynę i/lub jej pochodne – 60 szt. 30) Zadanie nr 30 – Stenty pokrywane z przyspieszoną endotelializacją – 40 szt. 31) Zadanie nr 31 – System protekcji dystalnej do pomostów żylnych – 10 szt. 32) Zadanie nr 32 – Inflatory niskociśnieniowe – 300 szt. 33) Zadanie nr 33 – Inflatory wysokociśnieniowe – 300 szt. 34) Zadanie nr 34 – Igły angiograficzne 18 G – 1 500 szt. 35) Zadanie nr 35 – Rampa trójkranikowa – 1 500 szt. 36) Zadanie nr 36 – Przedłużacze niskociśnieniowe krótkie – 1 000 szt. 37) Zadanie nr 37 – Przedłużacze wysokociśnieniowe – 100 szt. 38) Zadanie nr 38 – Krany trójdrożne niskociśnieniowe – 500 szt. 39) Zadanie nr 39 – Przetworniki do pomiaru ciśnienia – 100 szt. 40) Zadanie nr 40 – Y-connector – 500 szt. 41) Zadanie nr 41 – Torquer – 200 szt. 42) Zadanie nr 42 – Jednorazowy zestaw do koronarografii – 1 200 szt. 43) Zadanie nr 43 – Jednorazowy zestaw ANGIO – 200 szt. 44) Zadanie nr 44 – Jednorazowy zestaw do angioplastyki – 600 szt. 45) Zadanie nr 45– Cewniki do aspiracji skrzeplin – 50 szt. 46) Zadanie nr 46 – Zestawy do zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ASD i PFO – 10 szt. 47) Zadanie nr 47 – Sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej – 30 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; 2) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; 3) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 4) wykaz minimum 3 dostaw zrealizowanych lub pozostających w trakcie realizacji w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – do ośrodków Kardiologii Interwencyjnej potwierdzających implantację minimum 50 stentów – dotyczy zadań nr 17-30.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – wartość ogólna - 114 730,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 70%, jakość – 30%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 14.09.2010 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybor ofert_koronarografia.pdf
  pobierz (332 KB wybor ofert_koronarografia.pdf, data publikacji: 08 października 2010)
 • odpowiedzi_8-koronarografia.pdf
  pobierz (55 KB odpowiedzi_8-koronarografia.pdf, data publikacji: 09 września 2010)
 • odpowiedzi_7_koronarografia.pdf
  pobierz (86 KB odpowiedzi_7_koronarografia.pdf, data publikacji: 03 września 2010)
 • odpowiedzi_6_koronarografia.pdf
  pobierz (87 KB odpowiedzi_6_koronarografia.pdf, data publikacji: 25 sierpnia 2010)
 • odpowiedzi_5-koronarografia.pdf
  pobierz (126 KB odpowiedzi_5-koronarografia.pdf, data publikacji: 24 sierpnia 2010)
 • odpowiedzi_4.pdf
  pobierz (89 KB odpowiedzi_4.pdf, data publikacji: 23 sierpnia 2010)
 • odpowiedz03_koronarografia.pdf
  pobierz (96 KB odpowiedz03_koronarografia.pdf, data publikacji: 19 sierpnia 2010)
 • odpowiedzi02_koronarografia.pdf
  pobierz (49 KB odpowiedzi02_koronarografia.pdf, data publikacji: 16 sierpnia 2010)
 • odpowiedzi01_koronarografia.pdf
  pobierz (64 KB odpowiedzi01_koronarografia.pdf, data publikacji: 12 sierpnia 2010)
 • SIWZ_koronarografia.pdf
  pobierz (474 KB SIWZ_koronarografia.pdf, data publikacji: 09 sierpnia 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)