Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do Pracowni Badań Naczyń i Serca

30 sierpnia 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 193 000 EURO na zadanie pt.:

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do Pracowni Badań Naczyń i Serca

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Cewniki koronarograficzne diagnostyczne – 4500 szt. 2) Zadanie nr 2 – Introduktory naczyniowe krótkie – 800 szt. 3) Zadanie nr 3 – Prowadniki angiograficzne 0,35” – 500 szt. 4) Zadanie nr 4 – Prowadniki angioplastyczne hydrofilne 0,35’’ – 100 szt. 5) Zadanie nr 5 – Cewniki prowadzące do PTCA – 1500 szt. 6) Zadanie nr 6 – Przedłużacze do cewników prowadzących – 30 szt. 7) Zadanie nr 7 – Prowadniki angioplastyczne miękkie 0,014’’ – 350 szt. 8) Zadanie nr 8 – Prowadniki angioplastyczne o średnim i dużym stopniu twardości oraz do rekanalizacji 0,014’’ – 750 szt. 9) Zadanie nr 9 – Prowadniki angioplastyczne hydrofilne 0,014” – 350 szt. 10) Zadanie nr 10 – Prowadniki angioplastyczne do stentowania w technice bezpośredniej 0,014” – 150 szt. 11) Zadanie nr 11 – Cewniki balonowe półpodatne – 350 szt. 12) Zadanie nr 12 – Cewniki balonowe niepodatne – 350 szt. 13) Zadanie nr 13 – Cewniki balonowe niskoprofilowe – 200 szt. 14) Zadanie nr 14 – Cewniki balonowe do predylatacji – 200 szt. 15) Zadanie nr 15 – Cewniki balonowe hydrofilne – 200 szt. 16) Zadanie nr 16 – Cewniki balonowe „tnące” – 20 szt. 17) Zadanie nr 17 - Cewniki balonowe powlekane substancją antymitotyczną – 20 szt. 18) Zadanie nr 18 – Stenty wieńcowe stalowe do naczyń prostych – 100 szt. 19) Zadanie nr 19 – Stenty wieńcowe platynowo-chromowe do stentowania bezpośredniego – 100 szt. 20) Zadanie nr 20– Stenty wieńcowe kobaltowe do naczyń krętych i „ciasnych” – 100 szt. 21) Zadanie nr 21 – Stenty wieńcowe kobaltowe do stentowania małych naczyń – 100 szt. 22) Zadanie nr 22 – Stenty wieńcowe kobaltowe do naczyń prostych – 100 szt. 23) Zadanie nr 23 – Stenty wieńcowe kobaltowe do stentowania bezpośredniego – 100 szt. 24) Zadanie nr 24 – Stenty wieńcowe kobaltowe do pokrywania rozgałęzień – 250 szt. 25) Zadanie nr 25 – Stenty wieńcowe kobaltowe standardowe – 100 szt. 26) Zadanie nr 26 – Stenty wieńcowe stalowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Rapamycynę – 30 szt. 27) Zadanie nr 27 – Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Packlitaksel – 40 szt. 28) Zadanie nr 28 – Stenty wieńcowe platynowe uwalniające lek antyproliferacyjny – pochodne Rapamycyny – 60 szt. 29) Zadanie nr 29 – Stenty wieńcowe stalowe uwalniające lek (Limus) z biodegradowalnym polimerem – 30 szt. 30) Zadanie nr 30 – Stenty kobaltowe uwalniające lek antyproliferacyjny – 60 szt. 31) Zadanie nr 31 – Stenty wieńcowe kobaltowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Rapamycynę i/lub jej pochodne – 60 szt. 32) Zadanie nr 32 – Stenty wieńcowe kobaltowe uwalniające Rapamycynę – 40 szt. 33) Zadanie nr 33 – Stenty wieńcowe pokrywane substancjami przyspieszającymi proces endotelializacji dla pacjentów z przeciwwskazaniami do długotrwałej złożonej terapii przeciwpłytkowej – 40 szt. 34) Zadanie nr 34 – System protekcji dystalnej do pomostów żylnych – 20 szt. 35) Zadanie nr 35 – System stentgraftu wieńcowego – 10 szt. 36) Zadanie nr 36 – Inflatory niskociśnieniowe – 200 szt. 37) Zadanie nr 37 – Inflatory wysokociśnieniowe – 200 szt. 38) Zadanie nr 38 – Igły angiograficzne 18 G – 700 szt. 39) Zadanie nr 39 – Rampa trójkranikowa – 700 szt. 40) Zadanie nr 40 – Przedłużacze niskociśnieniowe krótkie – 500 szt. 41) Zadanie nr 41 – Krany trójdrożne niskociśnieniowe – 500 szt. 42) Zadanie nr 42 – Wkłady strzykawkowe do strzykawek automatycznych Medrad – 50 szt. 43) Zadanie nr 43 – Y-connector - 500 szt. 44) Zadanie nr 44 – Torquer – 200 szt. 45) Zadanie nr 45 – Jednorazowy zestaw do koronarografii – 1 600 szt. 46) Zadanie nr 46 – Jednorazowy zestaw do angioplastyki – 800 szt. 47) Zadanie nr 47– Cewniki do aspiracji skrzeplin – 60 szt. 48) Zadanie nr 48 – Zestawy do zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ASD i PFO składający się z systemu wymiarującego, wprowadzającego i uwalniającego oraz urządzenia do wyciągania spadniętych zestawów (lasso) – 10 szt. 49) Zadanie nr 49 – Sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej – 20 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; 2) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) zrealizowali lub pozostają w trakcie realizacji w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – dostawy do minimum 3 ośrodków Kardiologii Interwencyjnej potwierdzające implantację minimum 50 stentów do każdego Ośrodka – dotyczy zadań nr 18-33 i 35.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – wartość ogólna – 125 510,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 70%; jakość 30%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 11.10.2011 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybor ofert-koronarografia.pdf
  pobierz (347 KB wybor ofert-koronarografia.pdf, data publikacji: 02 listopada 2011)
 • odpowiedz06_koronarografia.pdf
  pobierz (63 KB odpowiedz06_koronarografia.pdf, data publikacji: 05 października 2011)
 • odpowiedzi05_koronarografia.pdf
  pobierz (144 KB odpowiedzi05_koronarografia.pdf, data publikacji: 21 września 2011)
 • modyfikacja_koronarografia.pdf
  pobierz (121 KB modyfikacja_koronarografia.pdf, data publikacji: 21 września 2011)
 • odpowiedzi04_koronarografia.pdf
  pobierz (134 KB odpowiedzi04_koronarografia.pdf, data publikacji: 16 września 2011)
 • odpowiedzi03_koronarografia.pdf
  pobierz (72 KB odpowiedzi03_koronarografia.pdf, data publikacji: 15 września 2011)
 • odpowiedzi02_koronarografia.pdf
  pobierz (79 KB odpowiedzi02_koronarografia.pdf, data publikacji: 13 września 2011)
 • odpowiedzi01_koronarografia.pdf
  pobierz (558 KB odpowiedzi01_koronarografia.pdf, data publikacji: 07 września 2011)
 • SIWZ_koronarografia.pdf
  pobierz (438 KB SIWZ_koronarografia.pdf, data publikacji: 02 września 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)