Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do Pracowni Badań Naczyń i Serca

29 października 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 200 000 EURO na zadanie pt.:

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do Pracowni Badań Naczyń i Serca

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 29.10.2012 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Cewniki koronarograficzne diagnostyczne dla dostępu udowego- 3000 szt.; 2) Zadanie nr 2 – Cewniki koronarograficzne diagnostyczne dla dostępu promieniowego i ramiennego - 1500 szt.; 3) Zadanie nr 3 – Introduktory naczyniowe krótkie - 500 szt.; 4) Zadanie nr 4 – Introduktory naczyniowe do tętnicy promieniowej - 300 szt.; 5) Zadanie nr 5 – Prowadniki angiograficzne 0,35” - 300 szt.; 6) Zadanie nr 6 – Prowadniki angiograficzne hydrofilne 0,35’’ - 150 szt.; 7) Zadanie nr 7 – Cewniki prowadzące do PTCA - 1500 szt.; 8) Zadanie nr 8 – Prowadniki angioplastyczne miękkie 0,014’’ - 300 szt.; 9) Zadanie nr 9 – Prowadniki angioplastyczne o średnim i dużym stopniu twardości oraz do rekanalizacji 0,014’’ - 750 szt.; 10) Zadanie nr 10 – Prowadniki angioplastyczne hydrofilne 0,014” - 300 szt.; 11) Zadanie nr 11 – Prowadniki angioplastyczne do stentowania bezpośredniego 0,014” - 200 szt.; 12) Zadanie nr 12 – Cewniki balonowe półpodatne - 350 szt.; 13) Zadanie nr 13 – Cewniki balonowe niepodatne - 350 szt.; 14) Zadanie nr 14 – Cewniki balonowe do zmian długich o zmiennym profilu naczynia - 100 szt.; 15) Zadanie nr 15 – Cewniki balonowe do predylatacji - 200 szt.; 16) Zadanie nr 16 – Cewniki balonowe hydrofilne - 200 szt.; 17) Zadanie nr 17 – Cewniki balonowe do poszerzania oczek stentu - 100 szt.; 18) Zadanie nr 18 - Cewniki balonowe powlekane packlitakselem - 15 szt.; 19) Zadanie nr 19 - Cewniki balonowe powlekane substancją antymitotyczną - 15 szt.; 20) Zadanie nr 20 – Stenty wieńcowe stalowe do naczyń prostych - 100 szt.; 21) Zadanie nr 21 – Stenty wieńcowe platynowo-chromowe do stentowania bezpośredniego - 100 szt.; 22) Zadanie nr 22– Stenty wieńcowe kobaltowe do naczyń krętych i „ciasnych” - 100 szt.; 23) Zadanie nr 23 – Stenty wieńcowe kobaltowe do stentowania małych naczyń - 100 szt.; 24) Zadanie nr 24 – Stenty wieńcowe kobaltowe do naczyń prostych - 80 szt.; 25) Zadanie nr 25 – Stenty wieńcowe kobaltowe do stentowania bezpośredniego - 100 szt.; 26) Zadanie nr 26 – Stenty wieńcowe kobaltowe do pokrywania rozgałęzień - 200 szt.; 27) Zadanie nr 27 – Stenty wieńcowe kobaltowe bezpolimerowe uwalniające Sirolimus - 40 szt.; 28) Zadanie nr 28 – Stenty wieńcowe stalowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Sirolimus - 30 szt.; 29) Zadanie nr 29 – Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Packlitaksel - 25 szt.; 30) Zadanie nr 30 – Stenty wieńcowe platynowe uwalniające lek antyproliferacyjny – pochodne Rapamycyny - 60 szt.; 31) Zadanie nr 31 – Stenty wieńcowe stalowe uwalniające lek (Limus) z biodegradowalnym polimerem - 30 szt.; 32) Zadanie nr 32 – Stenty kobaltowe uwalniające lek antyproliferacyjny - 60 szt.; 33) Zadanie nr 33 – Stenty kobaltowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Rapamycynę i/lub jej pochodne - 60 szt.; 34) Zadanie nr 34 – Stenty obaltowe uwalniające Rapamycynę - 60 szt.; 35) Zadanie nr 35 – Stenty wieńcowe pokrywane substancjami przyspieszającymi proces endotelializacji dla pacjentów z przeciwwskazaniami do długotrwałej złożonej terapii przeciwpłytkowej - 40 szt.; 36) Zadanie nr 36 – System protekcji dystalnej do pomostów żylnych - 10 szt.; 37) Zadanie nr 37 – System stentgraftu wieńcowego - 10 szt.; 38) Zadanie nr 38 – Inflatory niskociśnieniowe - 200 szt.; 39) Zadanie nr 39 – Inflatory wysokociśnieniowe - 200 szt.; 40) Zadanie nr 40 – Igły angiograficzne 18 G - 500 szt.; 41) Zadanie nr 41 – Rampa trójkranikowa - 300 szt.; 42) Zadanie nr 42 – Przedłużacze niskociśnieniowe krótkie - 500 szt.; 43) Zadanie nr 43 – Krany trójdrożne niskociśnieniowe - 500 szt.; 44) Zadanie nr 44 – Przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą - 150 szt.; 45) Zadanie nr 45 – Y-connector - 500 szt.; 46) Zadanie nr 46 – Torquer - 250 szt.; 47) Zadanie nr 47 – Jednorazowy zestaw do koronarografii – 1800 szt.; 48) Zadanie nr 48 – Jednorazowy zestaw do angioplastyki - 800 szt.; 49) Zadanie nr 49– Cewniki do aspiracji dużych skrzeplin - 50 szt.; 50) Zadanie nr 50 – Cewniki do aspiracji skrzeplin - 50 szt.; 51) Zadanie nr 51 – Zestawy do zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ASD i PFO składający się z systemu wymiarującego, wprowadzającego i uwalniającego oraz urządzenia do wyciągania spadniętych zestawów (lasso) - 10 szt.; 52) Zadanie nr 52 – Sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej - 30 szt.; 53) Zadanie nr 53 – Opatrunki do zamykania tętnicy po nakłuciu - 200 szt.; 54) Zadanie nr 54 – Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej - 50 szt.; 55) Zadanie nr 55 – Balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - 10 szt.;
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; 2) zrealizowali lub pozostają w trakcie realizacji w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – dostawy do minimum 2 ośrodków Kardiologii Interwencyjnej potwierdzające implantację minimum 50 stentów do każdego Ośrodka – dotyczy zadań nr 20-26 i 30-35.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium: Numer zadania/Kwota wadium 1) 3400,00 zł; 2) 3400,00 zł; 3) 400,00 zł; 4) 500,00 zł; 5) 200,00 zł; 6) 800,00 zł; 7) 7700,00 zł; 8) 1700,00 zł; 9) 4300 zł; 10) 1700,00 zł; 11) 1100,00 zł; 12) 3600,00 zł; 13) 3 600,00 zł; 14) 1000 zł; 15) 2000,00 zł; 16) 2000,00 zł; 17) 2400,00 zł; 18) 1900,00 zł; 19) 1900zł; 20) 2400,00 zł; 21) 2400 zł; 22) 2400,00 zł; 23) 2400,00 zł; 24) 1900,00 zł; 25) 2400,00 zł; 26) 4800,00 zł; 27) 2600,00 zł; 28) 1900,00 zł; 29) 1600,00 zł; 30) 4400,00 zł; 31) 2200,00 zł; 32) 4400,00 zł; 33) 4400,00 zł; 34) 4400,00 zł; 35) 4500,00 zł; 36) 800,00 zł; 37) 800,00 zł; 38) 600,00 zł; 39) 600,00 zł; 40) 200,00 zł; 41) 50,00 zł; 42) 80,00 zł; 43) 600,00 zł; 44) 200,00 zł; 45) 400,00 zł; 46) 80,00 zł; 47) 10500,00 zł; 48) 9500,00 zł; 49) 1100,00 zł; 50) 1100,00 zł; 51) 5500,00 zł; 52) 3800,00 zł; 53) 900,00 zł; 54) 100,00 zł; 55) 1300,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert: cena - 70%, jakość – 30%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 10.12.2012 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybor ofert_koronarografia.pdf
  pobierz (244 KB wybor ofert_koronarografia.pdf, data publikacji: 09 stycznia 2013)
 • odpowiedzi04_koronarografia.pdf
  pobierz (83 KB odpowiedzi04_koronarografia.pdf, data publikacji: 28 listopada 2012)
 • modyfikacja_koronarografia.pdf
  pobierz (58 KB modyfikacja_koronarografia.pdf, data publikacji: 21 listopada 2012)
 • odpowiedzi03_koronarografia.pdf
  pobierz (65 KB odpowiedzi03_koronarografia.pdf, data publikacji: 21 listopada 2012)
 • odpowiedzi02_koronarografia.pdf
  pobierz (201 KB odpowiedzi02_koronarografia.pdf, data publikacji: 20 listopada 2012)
 • odpowiedz01_koronarografia.pdf
  pobierz (120 KB odpowiedz01_koronarografia.pdf, data publikacji: 09 listopada 2012)
 • SIWZ_koronarografia.pdf
  pobierz (501 KB SIWZ_koronarografia.pdf, data publikacji: 02 listopada 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)