Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki

18 grudnia 2014
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – t.j.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO na zadanie pt.:

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 18.12.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Cewniki koronarograficzne diagnostyczne dla dostępu udowego – 2000 szt. 2) Zadanie nr 2 – Cewniki koronarograficzne diagnostyczne dla dostępu promieniowego i ramiennego – 2000 szt. 3) Zadanie nr 3 – Introduktory naczyniowe krótkie – 300 szt. 4) Zadanie nr 4 – Introduktory naczyniowe do tętnicy promieniowej – 500 szt. 5) Zadanie nr 5 – Prowadniki angiograficzne 0,35” – 200 szt. 6) Zadanie nr 6 – Prowadniki angiograficzne hydrofilne 0,35’’ – 100 szt. 7) Zadanie nr 7 – Cewniki prowadzące do PTCA – 1300 szt. 8) Zadanie nr 8 – Prowadniki angioplastyczne miękkie 0,014’’ 300 szt. 9) Zadanie nr 9 – Prowadniki angioplastyczne o średnim i dużym stopniu twardości oraz do rekanalizacji 0,014’’ – 500 szt. 10) Zadanie nr 10 – Prowadniki angioplastyczne hydrofilne 0,014” – 250 szt. 11) Zadanie nr 11 – Prowadniki angioplastyczne do stentowania bezpośredniego 0,014” – 250 szt. 12) Zadanie nr 12 – Cewniki balonowe półpodatne hydrofilne 150 szt. 13) Zadanie nr 13 – Cewniki balonowe półpodatne – 350 szt. 14) Zadanie nr 14 – Cewniki balonowe niepodatne – 400 szt. 15) Zadanie nr 15 – Cewniki balonowe do zmian długich o zmiennym profilu naczynia – 100 szt. 16) Zadanie nr 16 – Cewniki balonowe do predylatacji – 250 szt. 17) Zadanie nr 17 – Cewniki balonowe hydrofilne – 250 szt. 18) Zadanie nr 18 – Cewniki balonowe do poszerzania oczek stentu – 50 szt. 19) Zadanie nr 19 – Cewniki balonowe powlekane packlitakselem – 15 szt. 20) Zadanie nr 20 – Cewniki balonowe powlekane substancją antymitotyczną 15 szt. 21) Zadanie nr 21 – Stenty wieńcowe stalowe powlekane lekiem antyfroliferacyjnym do bifurkacji – 40 szt. 22) Zadanie nr 22 – Stenty wieńcowe platynowo-chromowe do stentowania bezpośredniego 80 szt. 23) Zadanie nr 23 – Stenty wieńcowe kobaltowe do naczyń krętych i „ciasnych” – 80 szt. 24) Zadanie nr 24 – Stenty wieńcowe kobaltowe do naczyń prostych w tym do dużych naczyń – 80 szt. 25) Zadanie nr 25 – Stenty wieńcowe kobaltowe do stentowania bezpośredniego – 80 szt. 26) Zadanie nr 26 – Stenty wieńcowe kobaltowe do pokrywania rozgałęzień – 100 szt. 27) Zadanie nr 27 – Stenty wieńcowe kobaltowe bezpolimerowe uwalniające Sirolimus 80 szt. 28) Zadanie nr 28 – Stenty wieńcowe stalowe karbonizowane uwalniające lek antyproliferacyjny – Rapamycynę – 60 szt. 29) Zadanie nr 29 – Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Packlitaksel – 40 szt. 30) Zadanie nr 30 – Stenty wieńcowe platynowe uwalniające lek antyproliferacyjny – pochodne Rapamycyny – 100 szt. 31) Zadanie nr 31 – Stenty wieńcowe stalowe uwalniające lek (Limus) z biodegradowalnym polimerem – 60 szt. 32) Zadanie nr 32 – Stenty kobaltowe uwalniające lek antyproliferacyjny – 80 szt. 33) Zadanie nr 33 – Stenty wieńcowe o podwójnym mechanizmie działania - pokrywane substancjami przyspieszającymi proces endotelializacji i uwalniającymi lek antyproliferacyjny Sirolimus – 30 szt. 34) Zadanie nr 34 – Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane sirolimusem bez polimeru – 30 szt. 35) Zadanie nr 35 – Stenty kobaltowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Rapamycynę i/lub jej pochodne – 60 szt. 36) Zadanie nr 36 – Stenty wieńcowe kobaltowe uwalniające Rapamycynę - 80 szt. 37) Zadanie nr 37 – Stenty wieńcowe pokrywane substancjami przyspieszającymi proces endotelializacji dla pacjentów z przeciwwskazaniami do długotrwałej złożonej terapii przeciwpłytkowej – 30 szt. 38) Zadanie nr 38 – System protekcji dystalnej do pomostów żylnych - 10 szt. 39) Zadanie nr 39 – System stentgraftu wieńcowego – 5 szt. 40) Zadanie nr 40 – Inflatory niskociśnieniowe – 150 szt. 41) Zadanie nr 41 – Inflatory wysokociśnieniowe – 150 szt. 42) Zadanie nr 42 – Igły angiograficzne 18 G – 500 szt. 43) Zadanie nr 43 – Rampa trójkranikowa – 300 szt. 44) Zadanie nr 44 – Przedłużacze niskociśnieniowe krótkie – 500 szt. 45) Zadanie nr 45 – Krany trójdrożne niskociśnieniowe – 500 szt. 46) Zadanie nr 46 – Przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą – 100 szt. 47) Zadanie nr 47 – Y-connector – 500 szt. 48) Zadanie nr 48 – Torquer – 200 szt. 49) Zadanie nr 49 – Jednorazowy zestaw do koronarografii – 1500 szt. 50) Zadanie nr 50 – Jednorazowy zestaw do angioplastyki – 700 szt. 51) Zadanie nr 51 – Cewniki do aspiracji dużych skrzeplin – 60 szt. 52) Zadanie nr 52 – Cewniki do aspiracji skrzeplin – 60 szt. 53) Zadanie nr 53 – Sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej – 10 szt. 54) Zadanie nr 54 – Opatrunki do zamykania tętnicy po nakłuciu – 200 szt. 55) Zadanie nr 55 – Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej – 300 szt. 56) Zadanie nr 56 – Balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej – 5 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium: Zadanie nr 1-1 900,00 Zadanie nr 2-1 900,00 Zadanie nr 3-190,00 Zadanie nr 4-970,00 Zadanie nr 5-160,00 Zadanie nr 6-380,00 Zadanie nr 7-5 400,00 Zadanie nr 8-1 300,00 Zadanie nr 9-2 700,00 Zadanie nr 10-1 400,00 Zadanie nr 11-1 300,00 Zadanie nr 12-1 200,00 Zadanie nr 13-2 800,00 Zadanie nr 14-3 800,00 Zadanie nr 15-2 100,00 Zadanie nr 16-1 300,00 Zadanie nr 17-2 400,00 Zadanie nr 18-1 400,00 Zadanie nr 19-1 300,00 Zadanie nr 20-800,00 Zadanie nr 21-2 800,00 Zadanie nr 22-1 600,00 Zadanie nr 23-1 500,00 Zadanie nr 24-1 600,00 Zadanie nr 25-1 200,00 Zadanie nr 26-2 400,00 Zadanie nr 27-4 900,00 Zadanie nr 28-3 400,00 Zadanie nr 29-2 300,00 Zadanie nr 30-5 500,00 Zadanie nr 31-2 500,00 Zadanie nr 32-3 100,00 Zadanie nr 33-3 400,00 Zadanie nr 34-1 000,00 Zadanie nr 35-2 300,00 Zadanie nr 36-4 100,00 Zadanie nr 37-3 200,00 Zadanie nr 38-800,00 Zadanie nr 39-400,00 Zadanie nr 40-300,00 Zadanie nr 41-290,00 Zadanie nr 42-80,00 Zadanie nr 43-40,00 Zadanie nr 44-90,00 Zadanie nr 45-20,00 Zadanie nr 46-80,00 Zadanie nr 47-190,00 Zadanie nr 48-60,00 Zadanie nr 49-9 700,00 Zadanie nr 50-7 900,00 Zadanie nr 51-1 000,00 Zadanie nr 52-900,00 Zadanie nr 53-900,00 Zadanie nr 54-800,00 Zadanie nr 55-200,00 Zadanie nr 56-2 100,00
 10. Kryteria oceny ofert: Zadania nr 1-52 oraz 54-55:cena – 70%, jakość – 30%; Zadanie nr 53: cena 95%, termin dostawy – 5%, Zadanie nr 56: cena – 95%, różne rozmiary długości – 5%.
 11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (pokój nr 11) do dnia 28.01.2015 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej można kupić w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pokój nr 11. Cena 50,00 zł.

Załączniki:

 • 189-informacja o wyborze ofert_02.pdf
  pobierz (714 KB 189-informacja o wyborze ofert_02.pdf, data publikacji: 04 marca 2015)
 • 189-wybor oferty_koronarografia_zad. 27.pdf
  pobierz (146 KB 189-wybor oferty_koronarografia_zad. 27.pdf, data publikacji: 24 lutego 2015)
 • 189-modyfikacja_koronarografia.pdf
  pobierz (302 KB 189-modyfikacja_koronarografia.pdf, data publikacji: 26 stycznia 2015)
 • 189-odpowiedzi 04_koronarografia.pdf
  pobierz (108 KB 189-odpowiedzi 04_koronarografia.pdf, data publikacji: 15 stycznia 2015)
 • 189-odpowiedzi 03_koronarografia.pdf
  pobierz (380 KB 189-odpowiedzi 03_koronarografia.pdf, data publikacji: 08 stycznia 2015)
 • 189-odpowiedzi 02_koronarografia.pdf
  pobierz (131 KB 189-odpowiedzi 02_koronarografia.pdf, data publikacji: 30 grudnia 2014)
 • 189-odpowiedzi 01_koronarografia.pdf
  pobierz (192 KB 189-odpowiedzi 01_koronarografia.pdf, data publikacji: 29 grudnia 2014)
 • SIWZ_koronarografia.pdf
  pobierz (479 KB SIWZ_koronarografia.pdf, data publikacji: 23 grudnia 2014)
 • ogloszenie-koronarografia.pdf
  pobierz (271 KB ogloszenie-koronarografia.pdf, data publikacji: 23 grudnia 2014)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)