Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki

11 stycznia 2016
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 209 000 EURO na zadanie pt.:

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 11.01.2016 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Cewniki koronarograficzne diagnostyczne dla dostępu udowego – 1500 szt.; 2) Zadanie nr 2 – Cewniki koronarograficzne diagnostyczne dla dostępu promieniowego i ramiennego – 1500 szt.; 3) Zadanie nr 3 – Introduktory naczyniowe krótkie – 150 szt.; 4) Zadanie nr 4 – Introduktory naczyniowe do tętnicy promieniowej – 700 szt.; 5) Zadanie nr 5 – Prowadniki angiograficzne 0,35” – 150 szt.; 6) Zadanie nr 6 – Prowadniki angiograficzne hydrofilne 0,35’’ – 100 szt.; 7) Zadanie nr 7 – Cewniki prowadzące do PTCA – 1200 szt.; 8) Zadanie nr 8 – Prowadniki angioplastyczne miękkie 0,014’’ – 250 szt.; 9) Zadanie nr 9 – Prowadniki angioplastyczne o średnim i dużym stopniu twardości oraz do rekanalizacji 0,014’’ – 700 szt.; 10) Zadanie nr 10 – Prowadniki angioplastyczne hydrofilne 0,014” – 200 szt.; 11) Zadanie nr 11 – Prowadniki angioplastyczne do stentowania bezpośredniego 0,014” – 150 szt.; 12) Zadanie nr 12 – Cewniki balonowe półpodatne hydrofilne – 150 szt.; 13) Zadanie nr 13 – Cewniki balonowe półpodatne – 350 szt.; 14) Zadanie nr 14 – Cewniki balonowe niepodatne – 400 szt.; 15) Zadanie nr 15 – Cewniki balonowe do zmian długich o zmiennym profilu naczynia – 100 szt.; 16) Zadanie nr 16 – Cewniki balonowe do predylatacji – 200 szt.; 17) Zadanie nr 17 – Cewniki balonowe hydrofilne – 250 szt.; 18) Zadanie nr 18 – Cewniki balonowe do poszerzania oczek stentu – 20 szt.; 19) Zadanie nr 19 – Cewniki balonowe powlekane Packlitakselem – 15 szt.; 20) Zadanie nr 20 – Cewniki balonowe powlekane substancją antymitotyczną – 15 szt.; 21) Zadanie nr 21 – Stenty wieńcowe stalowe powlekane lekiem antyfroliferacyjnym do bifurkacji – 40 szt.; 22) Zadanie nr 22 – Stenty wieńcowe platynowo-chromowe do stentowania bezpośredniego – 50 szt.; 23) Zadanie nr 23 – Stenty wieńcowe kobaltowe do naczyń krętych i ciasnych – 60 szt.; 24) Zadanie nr 24 – Stenty wieńcowe kobaltowe do naczyń prostych w tym do dużych naczyń – 50 szt.; 25) Zadanie nr 25 – Stenty wieńcowe kobaltowe do stentowania bezpośredniego – 80 szt.; 26) Zadanie nr 26 – Stenty wieńcowe kobaltowe do pokrywania rozgałęzień – 80 szt.; 27) Zadanie nr 27 – Stenty wieńcowe kobaltowe bezpolimerowe uwalniające Sirolimus – 80 szt.; 28) Zadanie nr 28 – Stenty wieńcowe stalowe karbonizowane uwalniające lek antyproliferacyjny – Rapamycynę – 60 szt.; 29) Zadanie nr 29 – Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Packlitaksel – 25 szt.; 30) Zadanie nr 30 – Stenty wieńcowe platynowe uwalniające lek antyproliferacyjny – pochodne Rapamycyny – 100 szt.; 31) Zadanie nr 31 – Stenty wieńcowe stalowe uwalniające lek (Limus) z biodegradowalnym polimerem – 60 szt.; 32) Zadanie nr 32 – Stenty kobaltowe uwalniające lek antyproliferacyjny – 100 szt.; 33) Zadanie nr 33 – Stenty wieńcowe o podwójnym mechanizmie działania - pokrywane substancjami przyspieszającymi proces endotelializacji i uwalniającymi lek antyproliferacyjny Sirolimus – 40 szt.; 34) Zadanie nr 34 – Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokrywane Sirolimusem bez polimeru – 60 szt.; 35) Zadanie nr 35 – Stenty kobaltowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Rapamycynę i/lub jej pochodne – 60 szt.; 36) Zadanie nr 36 – Stenty wieńcowe kobaltowe uwalniające Rapamycynę – 80 szt.; 37) Zadanie nr 37 – Stenty wieńcowe pokrywane substancjami przyspieszającymi proces endotelializacji dla pacjentów z przeciwwskazaniami do długotrwałej złożonej terapii przeciwpłytkowej – 30 szt.; 38) Zadanie nr 38 – System protekcji dystalnej do pomostów żylnych – 10 szt.; 39) Zadanie nr 39 – System stentgraftu wieńcowego – 5 szt.; 40) Zadanie nr 40 – Inflatory niskociśnieniowe – 150 szt.; 41) Zadanie nr 41 – Inflatory wysokociśnieniowe – 150 szt.; 42) Zadanie nr 42 – Igły angiograficzne 18 G – 100 szt.; 43) Zadanie nr 43 – Rampa trójkranikowa – 100 szt.; 44) Zadanie nr 44 – Przedłużacze niskociśnieniowe krótkie – 500 szt.; 45) Zadanie nr 45 – Przedłużacze wysokociśnieniowe z ruchomą końcówką luer-lock – 20 szt.; 46) Zadanie nr 46 – Krany trójdrożne niskociśnieniowe – 500 szt.; 47) Zadanie nr 47 – Przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą – 100 szt.; 48) Zadanie nr 48 – Y-connector – 500 szt.; 49) Zadanie nr 49 – Torquer – 400 szt.; 50) Zadanie nr 50 – Jednorazowy zestaw do koronarografii – 1300 szt.; 51) Zadanie nr 51 – Jednorazowy zestaw do angioplastyki – 500 szt.; 52) Zadanie nr 52 – Cewniki do aspiracji dużych skrzeplin – 50 szt.; 53) Zadanie nr 53 – Cewniki do aspiracji skrzeplin – 50 szt.; 54) Zadanie nr 54 – Sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej – 10 szt.; 55) Zadanie nr 55 – Opatrunki do zamykania tętnicy po nakłuciu – 100 szt.; 56) Zadanie nr 56 – Opaska uciskowa do tętnicy promieniowej – 400 szt.; 57) Zadanie nr 57 – Balony do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej – 5 szt.; 58) Zadanie nr 58 – Zestawy do przez skórnego zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrz i zewnątrz sercowych – 10 szt.; 59) Zadanie nr 59 – Stenty biodegradowalne – 15 szt.; 60) Zadanie nr 60 – Cewniki balonowe tnące – 30 szt.; 61) Zadanie nr 61 – Przedłużacze do cewników prowadzących – 20 szt.;
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – wartość ogólna: 96 032 zł (wartości wadium na poszczególne zadania w SIWZ).
 10. Kryteria oceny ofert: Zadania nr 1-53, 55-56 oraz 59-61: cena - 70 pkt, jakość - 30 pkt. Zadania nr 54,57-58: cena – 95 pkt, czas dostawy – 5 pkt.
 11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (pokój nr 11) do dnia 22.02.2016 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej można kupić w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pokój nr 11. Cena 50,00 zł. Ogłoszenie o zamówieniu publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • 004-wybor ofert_koronarografia.pdf
  pobierz (344 KB 004-wybor ofert_koronarografia.pdf, data publikacji: 10 marca 2016)
 • 004-streszczenie ofert_koronarografia.pdf
  pobierz (837 KB 004-streszczenie ofert_koronarografia.pdf, data publikacji: 10 marca 2016)
 • 004-odpowiedzi_04_koronarografia.pdf
  pobierz (110 KB 004-odpowiedzi_04_koronarografia.pdf, data publikacji: 16 lutego 2016)
 • 004-odpowiedzi_03_koronarografia.pdf
  pobierz (271 KB 004-odpowiedzi_03_koronarografia.pdf, data publikacji: 08 lutego 2016)
 • 004-odpowiedzi_02_koronarografia.pdf
  pobierz (149 KB 004-odpowiedzi_02_koronarografia.pdf, data publikacji: 28 stycznia 2016)
 • 004-odpowiedzi_01_koronarografia.pdf
  pobierz (148 KB 004-odpowiedzi_01_koronarografia.pdf, data publikacji: 25 stycznia 2016)
 • 004-SIWZ_koronarografia.pdf
  pobierz (359 KB 004-SIWZ_koronarografia.pdf, data publikacji: 13 stycznia 2016)
 • 004-ogloszenie_koronarografia.pdf
  pobierz (531 KB 004-ogloszenie_koronarografia.pdf, data publikacji: 13 stycznia 2016)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)