Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do zabiegów ECPW

04 października 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ZABIEGÓW ECPW

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: zadanie nr 1 -sprzęt medyczny jednorazowego użytku do zabiegów ECPW – 100 szt., akcesoria do zabiegów ECPW – 226 szt., materiały eksploatacyjne – 27 szt., zadanie nr 2 - sprzęt medyczny jednorazowego użytku do zabiegów ECPW – 463 szt., zadanie nr 3 - sprzęt medyczny jednorazowego użytku do zabiegów ECPW – 156 szt.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (3 zadania)

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

•nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

•nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert:

•cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 12.10.2011r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert-ECPW.pdf
  pobierz (137 KB wybór ofert-ECPW.pdf, data publikacji: 02 listopada 2011)
 • modyfikacja 3-ECPW.pdf
  pobierz (123 KB modyfikacja 3-ECPW.pdf, data publikacji: 13 października 2011)
 • modyfikacja 2-ECPW.pdf
  pobierz (221 KB modyfikacja 2-ECPW.pdf, data publikacji: 12 października 2011)
 • odpowiedzi 2- ECPW.pdf
  pobierz (72 KB odpowiedzi 2- ECPW.pdf, data publikacji: 12 października 2011)
 • modyfikacja-ECPW.pdf
  pobierz (162 KB modyfikacja-ECPW.pdf, data publikacji: 10 października 2011)
 • odpowiedzi 1-ECPW.pdf
  pobierz (407 KB odpowiedzi 1-ECPW.pdf, data publikacji: 10 października 2011)
 • przesunięcie _sprzęt ECPW.pdf
  pobierz (54 KB przesunięcie _sprzęt ECPW.pdf, data publikacji: 07 października 2011)
 • SIWZ_ECPW.pdf
  pobierz (302 KB SIWZ_ECPW.pdf, data publikacji: 04 października 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)