Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do zabiegów neurochirurgicznych, implanty do stabilizacji kręgosłupa

06 października 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/234/2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH, IMPLANTY DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: ZADANIE NR 1 Substytut opony twardej:
  1) Rozmiar 2 cm x 10 cm - 5 szt.; 2) Rozmiar 6 cm x 10 cm - 15 szt.; ZADANIE NR 2 Matryca do regeneracji opony twardej:
  1) Matryca do regeneracji opony twardej - 30 szt.; ZADANIE NR 3 Zestaw do mocowania pokrywy czaszki:
  1) Klipsy różne rozmiary - 110 szt.; ZADANIE NR 4 Klej tkankowy:
  1) Klej tkankowy op. 5ml - 5 szt.; ZADANIE NR 5 Materiały hemostatyczne z klejem:
  1) Gąbka hemostatyczna pokryta klejem fibrynowym 9,5x4,8x0,5 mm; 3,0x2,5x0,5 mm - 110 szt.; ZADANIE NR 6 Proteza ubytków kości czaszki typu Codubix:
  1) Proteza ubytków kości czaszki - 20 szt. ZADANIE NR 7 Sprzęt do leczenia wodogłowia:
  1) Zastawka mózgowa typu Pudenz - 10 szt.; 2) Dren komorowy dł. 18 cm - 15 szt.; 3) Dren dootrzewnowy- 90 cm – 120 cm - 15 szt.; 4) System do drenażu komorowego zewnętrznego - 30 szt.; 5) Łącznik prosty - 12 szt.; 6) Łącznik trójdzielny - 5 szt.; 7) Zbiornik Rickhama - 10 szt.; ZADANIE NR 8 Zestaw zastawkowy z zastawką noworodkową:
  1) Zestaw zastawkowy z zastawką noworodkową niskociśnieniową i średniociśnieniową - 7 szt.; ZADANIE NR 9 Zastawki mózgowe:
  1) Zastawka mózgowa nisko-, średnio- i wysokociśnieniowa - 14 szt.; ZADANIE NR 10 Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego:
  1) Czujnik do mierzenia ciśnienia śródczaszkowego w przestrzeni śródmiąższowej - 15 szt.; 2) Czujnik do mierzenia ciśnienia śródczaszkowego wewnątrz komór mózgowych. - 5 szt.; ZADANIE NR 11 Klipsy naczyniowe do zamknięcia tętniaków:
  1) Klipsy naczyniowe do zamknięcia tętniaków różne rozmiary - 18 szt.; ZADANIE NR 12 Implanty do stabilizacji kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego:
  1) Implanty do stabilizacji kręgosłupa: - 10 kpl.; 2) Płytka do przedniej stabilizacji - 10 szt.; 3) Wkręty - 40 szt.; ZADANIE NR 13 Klatki międzytrzonowe szyjne:
  1) Klatki międzytrzonowe szyjne - 15 szt.; ZADANIE NR 14 Ruchoma proteza dysku szyjnego:
  1) Ruchoma proteza dysku szyjnego - 5 kpl.; ZADANIE NR 15 Stabilizacja odcinka szyjno- potylicznego z dostępu tylnego:
  1) Stabilizacja (w tym: śruby szyjne, nakrętka do śruby szyjnej, śruby potyliczne, nakrętka mocująca śruby potyliczne, pręty wzmocnione, płytki potyliczne, poprzeczka) - 5
  kpl.; ZADANIE NR 16 Proteza jądra miażdżystego:
  1) Proteza jądra miażdżystego - 40 szt.; ZADANIE NR 17 Stabilizacja międzytrzonowa kręgosłupa lędźwiowego:
  1) Stabilizacja międzytrzonowa kręgosłupa lędźwiowego 5 szt.; ZADANIE NR 18 Stabilizacja wyrostków kolczystych:
  1) System stabilizacji wyrostków kolczystych (w tym: płytka, śruba blokująca) - 5 kpl.; ZADANIE NR 19 Dynamiczna stabilizacja wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego:
  1) Dynamiczna stabilizacja wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego - 10 szt.; ZADANIE NR 20 Proteza trzonu kręgosłupa odcinka szyjnego:
  1) Proteza trzonu kręgosłupa odcinka szyjnego - 5 szt.; ZADANIE NR 21 Stabilizacja transpedikularna piersiowo - lędźwiowego odcinka kręgosłupa:
  1) Zestaw do stabilizacji transpedikularno-laminarnej (w tym: śruby, nakrętki, poprzeczka, pręt do docięcia) - 15 kpl.; 2) Klatki międzytrzonowe lędźwiowe PLIF kpl. – 2 klatki - 15 kpl.; 3) Substytut kości – poj. 5 cm3 - 10 op.; ZADANIE NR 22 Cement z mieszalnikiem do przeprowadzania zabiegów wertebroplastyki:
  1) Cement + zestaw do mieszania - 10 kpl.; ZADANIE NR 23 Zestaw do kifoplastyki balonowej:
  1) Zestaw do kifoplastyki balonowej - 5 kpl.; ZADANIE NR 24 Proteza dynamiczna dysku szyjnego:
  1) Proteza dynamiczna dysku szyjnego - 5 szt.; ZADANIE NR 25: Implant międzytrzonowy szyjny:
  1) Implant międzytrzonowy szyjny - 10 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (25 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 14 października 2011 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w formie papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (160 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 24 października 2011)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (279 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 11 października 2011)
 • SIWZ_sprzęt neurochirurgiczny.pdf
  pobierz (293 KB SIWZ_sprzęt neurochirurgiczny.pdf, data publikacji: 06 października 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)