Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do zabiegów neurochirurgicznych oraz implantów do stabilizacji kręgosłupa

25 października 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

TP-231/1/PN/279/2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH, IMPLANTY DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: ZADANIE NR 1 Proteza ubytków kości czaszki:
  1) Proteza ubytków kości czaszki - 20 szt. ZADANIE NR 2 Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego:
  1) Czujnik do mierzenia ciśnienia śródczaszkowego w przestrzeni śródmiąższowej - 15 szt.; 2) Czujnik do mierzenia ciśnienia śródczaszkowego wewnątrz komór mózgowych. - 5 szt.; ZADANIE NR 3 Stabilizacja odcinka szyjno- potylicznego z dostępu tylnego:
  1) Stabilizacja (w tym: śruby szyjne, nakrętka do śruby szyjnej, śruby potyliczne, nakrętka mocująca śruby potyliczne, pręty wzmocnione, płytki potyliczne, poprzeczka) - 5
  kpl.; ZADANIE NR 4 Proteza jądra miażdżystego:
  1) Proteza jądra miażdżystego - 40 szt.; ZADANIE NR 5 Zestaw do kifoplastyki balonowej:
  1) Zestaw do kifoplastyki balonowej - 5 kpl.; ZADANIE NR 6: Implant międzytrzonowy szyjny:
  1) Implant międzytrzonowy szyjny - 10 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (6 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 03 listopada 2011 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w formie papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (117 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 14 listopada 2011)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (73 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 27 października 2011)
 • SIWZ_sprzęt neurochirurgiczny.pdf
  pobierz (224 KB SIWZ_sprzęt neurochirurgiczny.pdf, data publikacji: 25 października 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)