Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do zabiegów neurochirurgicznych

04 grudnia 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku do zabiegów neurochirurgicznych

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Substytut opony twardej – 30 szt.; 2) Zadanie nr 2 – Matryca do regeneracji opony twardej – 15 szt. 3) Zadanie nr 3 – Zestaw do mocowania pokrywy czaszki – 300 szt. 4) Zadanie nr 4 – Proteza ubytków kości czaszki – 40 szt. 5) Zadanie nr 5 – Sprzęt do leczenia wodogłowia – 107 szt. 6) Zadanie nr 6 – Zestaw zastawkowy z zastawką noworodkową – 7 szt.; 7) Zadanie nr 7 – Zastawki mózgowe – 30 szt.; 8) Zadanie nr 8 – Czujniki do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego – 20 szt.; 9) Zadanie nr 9 – Stymulatory przeciwbólowe kontaktowe stałonatężeniowe – 45 szt.; 10) Zadanie nr 10 – Stymulatory przeciwbólowe kontaktowe zmiennonatężeniowe – 5 kpl.; 11) Zadanie nr 11 - Klipsy naczyniowe do zamknięcia tętniaków – 18 szt.; 12) Zadanie nr 12 – Zastawki komorowo-otrzewnowe programowalne – 3 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – niewymagane.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 12.12.2012 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor ofert_neurochirurgia.pdf
  pobierz (262 KB wybor ofert_neurochirurgia.pdf, data publikacji: 07 stycznia 2013)
 • modyfikacja_neurochirurgia.pdf
  pobierz (164 KB modyfikacja_neurochirurgia.pdf, data publikacji: 11 grudnia 2012)
 • odpowiedzi01_neurochirurgia.pdf
  pobierz (143 KB odpowiedzi01_neurochirurgia.pdf, data publikacji: 11 grudnia 2012)
 • przesuniecie terminu.pdf
  pobierz (49 KB przesuniecie terminu.pdf, data publikacji: 11 grudnia 2012)
 • SIWZ_neurochirurgia.pdf
  pobierz (195 KB SIWZ_neurochirurgia.pdf, data publikacji: 04 grudnia 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)