Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku kaniule, opatrunki na wkłucia, igły, akcesoria do biopsji

22 listopada 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU KANIULE, OPATRUNKI NA WKŁUCIA, IGŁY, AKCESORIA DO BIOPSJI

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres zamówienia: Zadanie nr 1 – Kaniule, koreczki, obturatory – 170 700 szt. Zadanie nr 2 – Kaniule do żył obwodowych – 26 000 szt. Zadanie nr 3 – Opatrunki na wkłucia – 111 000 szt. Zadanie nr 4 – Kaniula dotętnicza – 1 500 szt. Zadanie nr 5 – Igła do biopsji gruboigłowej – 400 szt. Zadanie nr 6 – Prowadnik do igieł biopsji gruboigłowej – 400 szt. Zadanie nr 7 – Igły do portów – 3 500 szt. Zadanie nr 8 –Akcesoria do biopsji mamotomicznej pod kontrolą USG – 274 szt.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 30.11.2012r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert-kaniule.pdf
  pobierz (241 KB wybór ofert-kaniule.pdf, data publikacji: 12 grudnia 2012)
 • modyfikacja -kaniule.pdf
  pobierz (604 KB modyfikacja -kaniule.pdf, data publikacji: 28 listopada 2012)
 • odpowiedzi 2 -kaniule.pdf
  pobierz (359 KB odpowiedzi 2 -kaniule.pdf, data publikacji: 28 listopada 2012)
 • sprostowanie do odpowiedzi 1.pdf
  pobierz (113 KB sprostowanie do odpowiedzi 1.pdf, data publikacji: 28 listopada 2012)
 • odpwiedzi 1 -kaniule.pdf
  pobierz (119 KB odpwiedzi 1 -kaniule.pdf, data publikacji: 23 listopada 2012)
 • SIWZ - kaniule.pdf
  pobierz (170 KB SIWZ - kaniule.pdf, data publikacji: 22 listopada 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)