Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny jednorazowego użytku kaniule, opatrunki na wkłucia, igły, akcesoria do biopsji

17 listopada 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/274/2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU – KANIULE, OPATRUNKI NA WKŁUCIA, IGŁY DO PORTÓW I BIOPSJI, AKCESORIA DO BIOPSJI

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: ZADANIE NR 1 Kaniule, obturatory, koreczki:
  1) Kaniule do żył obwodowych 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G - 84 600 szt.; 2) Obturatory do kaniul - 18 200 szt.; 3) Koreczki do kaniul - 50 000 szt.; ZADANIE NR 2 Kaniule do żył obwodowych
  1) Kaniule do żył obwodowych dla dzieci 24G – 0,7; 26G – 0,6 - 14 000 szt.; 2) Kaniula bezpieczna 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G - 500 szt.; 3) Kaniule do żył obwodowych dla dorosłych 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G - 6 000 szt.; ZADANIE NR 3 Opatrunki na wkłucia jałowe, jednorazowego użytku
  1) Opatrunek włókninowy 75-85mm x 50-70mm - 110 000 szt.; 2) Opatrunek przezroczysty 60-35mm x 70-75mm - 1 000 szt.; ZADANIE NR 4 Kaniule dotętnicze:
  1) Kaniula dotętnicza 20G - 1 400 szt.; ZADANIE NR 5 Akcesoria do biopsji gruboigłowej:
  1) Igła do biopsji gruboigłowej 14Gx130mm, 14Gx160mm - 400 szt.; 2) Prowadnik do igieł do biopsji gruboigłowej 14G - 400 szt.; ZADANIE NR 6 Igły do portów:
  1) Igła do portów do wlewów krótkoterminowych 20 G x 20 mm, 20 G x 25 mm - 1 000 szt.; 2) Igła do portów do wlewów długoterminowych 20 G x 20 mm, 20 G x 27 mm - 2 000 szt.; ZADANIE NR 7: Akcesoria do biopsji wspomaganej próżniowo pod kontrolą usg i w stereotaksji
  1) Igła biopsyjna wraz ze zintegrowanym, wymiennym koszykiem na bioptaty 7G i 10G - 40 szt.; 2) Igła do biopsji cylindrycznej 9G - 30 szt.; 3) Zestaw próżniowy zawierający kanistry wraz z drenami próżniowymi - 50 szt.; 4) Zestaw ssąco-płuczący - 50 szt.; ZADANIE NR 8: Akcesoria do biopsji mammotomicznej pod kontrolą usg
  1) Igła biopsyjna wraz z drenami pod USG – 8G i 11G - 95 szt.; 2) Znacznik kolagenowy – 8G i 11G - 4 szt.; 3) Pojemnik próżniowy – 1200ml - 60 szt.;
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (8 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 25 listopada 2011 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w formie papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (158 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 05 grudnia 2011)
 • wyjaśnienia02.pdf
  pobierz (662 KB wyjaśnienia02.pdf, data publikacji: 23 listopada 2011)
 • modyfikacja SIWZ.pdf
  pobierz (136 KB modyfikacja SIWZ.pdf, data publikacji: 22 listopada 2011)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (371 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 22 listopada 2011)
 • SIWZ_kaniule_plastry_igły.pdf
  pobierz (187 KB SIWZ_kaniule_plastry_igły.pdf, data publikacji: 17 listopada 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)