Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny - urologiczny jednorazowego użytku

11 stycznia 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/1/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY – UROLOGICZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Cewniki pęcherzowe (różne rodzaje i rozmiary) - 19 120 szt.; 2) Cewniki moczowodowe (różne rodzaje i rozmiary) - 520 szt.; 3) Zestawy do szynowania moczowodów - 365 szt.; 4) Prowadnice drutowe, rozszerzadła - 380 szt.; 5) Igły do biopsji 18G/20cm - 300 szt.; 6) Worki do dobowej zbiórki moczu 2L - 50 000 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (6 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 19 stycznia 2012 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w formie papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert_1.pdf
  pobierz (195 KB informacja o wyborze ofert_1.pdf, data publikacji: 25 stycznia 2012)
 • wyjaśnienia02_przedłużenie terminu.pdf
  pobierz (93 KB wyjaśnienia02_przedłużenie terminu.pdf, data publikacji: 17 stycznia 2012)
 • sprostowanie do wyjasnień z 16 stycznia.pdf
  pobierz (84 KB sprostowanie do wyjasnień z 16 stycznia.pdf, data publikacji: 17 stycznia 2012)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (99 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 16 stycznia 2012)
 • SIWZ_sprzęt urologiczny j.uz.pdf
  pobierz (191 KB SIWZ_sprzęt urologiczny j.uz.pdf, data publikacji: 11 stycznia 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)