Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny - urologiczny jednorazowego użytku

03 listopada 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/283/2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT MEDYCZNY – UROLOGICZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Cewniki pęcherzowe (różne rodzaje i rozmiary) - 21 360 szt.; 2) Cewniki moczowodowe (różne rodzaje i rozmiary) - 550 szt.; 3) Zestawy do szynowania moczowodów - 420 szt.; 4) Koszyki do usuwania złogów z moczowodów - 60 szt.; 5) Prowadnice drutowe, rozszerzadła - 390 szt.; 6) Igły do biopsji 18G/20cm - 350 szt.; 7) Worki do dobowej zbiórki moczu 2L - 50 000 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (7 zadań).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 12.11.2010 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w formie papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.pdf
  pobierz (142 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 25 listopada 2010)
 • modyfikacja2_przedłużenie terminu.pdf
  pobierz (126 KB modyfikacja2_przedłużenie terminu.pdf, data publikacji: 10 listopada 2010)
 • wyjasnienia02.pdf
  pobierz (50 KB wyjasnienia02.pdf, data publikacji: 09 listopada 2010)
 • modyfikacja SIWZ_przedłużenie terminu.pdf
  pobierz (153 KB modyfikacja SIWZ_przedłużenie terminu.pdf, data publikacji: 09 listopada 2010)
 • wyjaśnienia_odpowiedzi na pytania.pdf
  pobierz (135 KB wyjaśnienia_odpowiedzi na pytania.pdf, data publikacji: 09 listopada 2010)
 • SIWZ_jednorazówka urologia.pdf
  pobierz (220 KB SIWZ_jednorazówka urologia.pdf, data publikacji: 03 listopada 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)