Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt medyczny – wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

18 marca 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

Sprzęt medyczny – wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Lampy operacyjne – 7 szt. 2) Zadanie nr 2 – Kolumny i panele – 17 szt. 3) Zadanie nr 3 – Sprzęt różny – 7 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: Z uwagi na trwające prace budowlane Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Wykonawca zobowiązany będzie na sukcesywne dostarczenie przedmiotu zamówienia na wniosek Zamawiającego w terminie od 4 tygodni od daty podpisania umowy do dnia 01.08.2011 r.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; 2) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – niewymagane.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 28.03.2011 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.
 18. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu pn. „Przebudowa z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem wyrobów medycznych” w ramach działania 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Konkurs nr 2/2008.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor ofert_SOR.pdf
  pobierz (88 KB wybor ofert_SOR.pdf, data publikacji: 12 kwietnia 2011)
 • uniewaznienie_wyposazenie SOR.pdf
  pobierz (40 KB uniewaznienie_wyposazenie SOR.pdf, data publikacji: 07 kwietnia 2011)
 • modyfikacjaSOR2.pdf
  pobierz (82 KB modyfikacjaSOR2.pdf, data publikacji: 04 kwietnia 2011)
 • odpowiedzi 02_SOR.pdf
  pobierz (86 KB odpowiedzi 02_SOR.pdf, data publikacji: 04 kwietnia 2011)
 • odpowiedzi 01_SOR.pdf
  pobierz (173 KB odpowiedzi 01_SOR.pdf, data publikacji: 04 kwietnia 2011)
 • modyfikacja SIWZ_SOR.pdf
  pobierz (95 KB modyfikacja SIWZ_SOR.pdf, data publikacji: 29 marca 2011)
 • przesuniecie terminu.pdf
  pobierz (36 KB przesuniecie terminu.pdf, data publikacji: 25 marca 2011)
 • SIWZ_wyposazenie SOR.pdf
  pobierz (213 KB SIWZ_wyposazenie SOR.pdf, data publikacji: 18 marca 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)