Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Sprzęt pomocniczy do pracowni elektroterapii serca

18 grudnia 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

SPRZĘT POMOCNICZY DO PRACOWNI ELEKTROTERAPII SERCA

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres zamówienia: 1.Zadanie nr 1 – jednorazowy, sterylny zestaw do implantacji stymulatora; 2.Zadanie nr 2 – jednorazowy, sterylny zestaw do ablacji; 3.Zadanie nr 3 – elektrody defibrylujące jednorazowe –patch do defibrylatora Zoll; 4.Zadanie nr 4 – odczynniki do oznaczania czasu krzepliwości HR ACT in vitro/kaolin HEPES bufor, do śródoperacyjnego monitorowania czasu ACT, do aparatu ACT Plus System; 5.Zadanie nr 5 – dilatator do nakłucia transseptalnego w rozmiarze 8 i 8,5F do wyboru; 6.Zadanie nr 6 – implantowany rejestrator zdarzeń; 7.Zadanie nr 7 – elektrody stymulujące przedsionek i komorę pro mri.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (7 zadań)

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100 %

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 27.12.2012r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert.pdf
  pobierz (197 KB wybór ofert.pdf, data publikacji: 03 stycznia 2013)
 • odpowiedzi 3 -sprzęt pomocniczy.pdf
  pobierz (109 KB odpowiedzi 3 -sprzęt pomocniczy.pdf, data publikacji: 21 grudnia 2012)
 • odpowiedzi 2-sprzęt pomocniczy.pdf
  pobierz (102 KB odpowiedzi 2-sprzęt pomocniczy.pdf, data publikacji: 21 grudnia 2012)
 • odpowiedzi 1-sprzęt pomocniczy.pdf
  pobierz (87 KB odpowiedzi 1-sprzęt pomocniczy.pdf, data publikacji: 20 grudnia 2012)
 • SIWZ_sprzęt pomocniczy do Elektroterapii Serca.pdf
  pobierz (157 KB SIWZ_sprzęt pomocniczy do Elektroterapii Serca.pdf, data publikacji: 18 grudnia 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)