Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Środki dezynfekcyjne

21 września 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Dezynfekcja narzędzi medycznych (metalowych, z tworzyw sztucznych) i sprzętu anestezjologicznego – 200 000 L. 2) Zadanie nr 2 – Dezynfekcja narzędzi medycznych i sprzętu anestezjologicznego (metalowych, z tworzyw sztucznych gumy, szkła) – 30 618 L. 3) Zadanie nr 3 – Dezynfekcja endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych – 36 325 L. 4) Zadanie nr 4 – Dezynfekcja powierzchni, w tym zanieczyszczonych substancjami organicznymi 300 000 L. 5) Zadanie nr 5 – Dezynfekcja powierzchni (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumowych) w tym zanieczyszczonych substancjami organicznymi – 27 500 L. 6) Zadanie nr 6 – Dezynfekcja powierzchni i przedmiotów (ceramicznych, szklanych) w tym zanieczyszczonych substancjami organicznymi – 82 517 L.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; 2) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; 3) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – wartość ogólna – 20 100,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 29.09.2010 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Załączniki:

 • wybor ofert_dezynfekcja.pdf
  pobierz (82 KB wybor ofert_dezynfekcja.pdf, data publikacji: 27 października 2010)
 • odpowiedz 03_dezynfekcja.pdf
  pobierz (51 KB odpowiedz 03_dezynfekcja.pdf, data publikacji: 01 października 2010)
 • modyfikacja 02_dezynfekcja.pdf
  pobierz (163 KB modyfikacja 02_dezynfekcja.pdf, data publikacji: 01 października 2010)
 • odpowiedzi 02_dezynfekcja.pdf
  pobierz (476 KB odpowiedzi 02_dezynfekcja.pdf, data publikacji: 01 października 2010)
 • przesuniecie terminu_dezynfekcja.pdf
  pobierz (67 KB przesuniecie terminu_dezynfekcja.pdf, data publikacji: 27 września 2010)
 • modyfikacja.pdf
  pobierz (76 KB modyfikacja.pdf, data publikacji: 24 września 2010)
 • odpowiedzi 01_dezynfekcja.pdf
  pobierz (126 KB odpowiedzi 01_dezynfekcja.pdf, data publikacji: 24 września 2010)
 • SIWZ_dezynfekcja.pdf
  pobierz (216 KB SIWZ_dezynfekcja.pdf, data publikacji: 21 września 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)