Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Środki dezynfekcyjne

10 lipca 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl

 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Preparat do dezynfekcji i narzędzi medycznych (metalowych, z tworzyw sztucznych) i sprzętu anestezjologicznego - 150 000 L r.r.; 2) Preparat do dezynfekcji i sterylizacji termolabilnych narzędzi i sprzętu endoskopowego - 2 250 L r.r.; 3) Preparat do dezynfekcji i sterylizacji termolabilnych narzędzi i sprzętu endoskopowego - 756 L r.r.; 4) Detergent do mycia sprzętu endoskopowego - 25 200 L r.r.; 5) Preparat do dezynfekcji skóry rąk - 6 500 L r.r.; 6) Preparat do odkażania skóry przed zabiegami (bezbarwny)- 2 250 L r.r.; 7) Preparat do odkażania skóry przed zabiegami (barwny)- 1 300 L r.r.; 8) Preparat do dezynfekcji błon śluzowych, antyseptyka wrażliwych obszarów (w tym przed zabiegami inwazyjnymi) - bezbarwny - 220 L r.r., 9) Preparat do dezynfekcji powierzchni (w tym zanieczyszczenia substancjami organicznymi) - tabletki - 315 000 Lr.r.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia 24 miesiące od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 10. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 20.07.2009 r. do godz. 10:00
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • unieważnienie-dezynfekcja.pdf
  pobierz (57 KB unieważnienie-dezynfekcja.pdf, data publikacji: 14 sierpnia 2009)
 • rozstrzygnięcie protestu-dezynfekcja.pdf
  pobierz (170 KB rozstrzygnięcie protestu-dezynfekcja.pdf, data publikacji: 20 lipca 2009)
 • przesunięcie terminu składania ofert.PDF
  pobierz (39 KB przesunięcie terminu składania ofert.PDF, data publikacji: 17 lipca 2009)
 • wezwanie do przyłączenia w post protestacyjnym.PDF
  pobierz (42 KB wezwanie do przyłączenia w post protestacyjnym.PDF, data publikacji: 16 lipca 2009)
 • Protest.pdf
  pobierz (251 KB Protest.pdf, data publikacji: 16 lipca 2009)
 • SIWZ_środki dezynfekcyjne09.pdf
  pobierz (225 KB SIWZ_środki dezynfekcyjne09.pdf, data publikacji: 10 lipca 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)