Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Środki do codziennego utrzymania czystości i dezynfekcji, sprzęt i osprzęt oraz środki specjalistyczne do okresowego stosowania

08 lutego 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/24/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

ŚRODKI DO CODZIENNEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI, SPRZĘT I OSPRZĘT ORAZ ŚRODKI SPECJALISTYCZNE DO OKRESOWEGO STOSOWANIA

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Środki do codziennego utrzymania czystości i dezynfekcji - 6192L; 2) Sprzęt i osprzęt (nakładki do mopa, uchwyty do mopa, ściereczki, wyżymaczki, drążki aluminiowe, pady do szorowania, zestawy dwuwiaderkowe, wózki szpitalne serwisowe, gumy do listwy parabolicznej, wiaderka 6 i 15L, tarcza do szorowania wykładzin - 1842szt.; 3) Środki specjalistyczne do okresowego stosowania - 1290L.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (3 zadania).
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 16 lutego 2012 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w formie papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor ofert_srodki dla ZHSz.pdf
  pobierz (160 KB wybor ofert_srodki dla ZHSz.pdf, data publikacji: 01 marca 2012)
 • modyfikacja SIWZ_przedłużenie terminu3.pdf
  pobierz (416 KB modyfikacja SIWZ_przedłużenie terminu3.pdf, data publikacji: 17 lutego 2012)
 • wyjaśnienia02.pdf
  pobierz (412 KB wyjaśnienia02.pdf, data publikacji: 17 lutego 2012)
 • przedłużenie terminu na składanie ofert2.pdf
  pobierz (59 KB przedłużenie terminu na składanie ofert2.pdf, data publikacji: 15 lutego 2012)
 • przedłużenie terminu na składanie ofert.pdf
  pobierz (58 KB przedłużenie terminu na składanie ofert.pdf, data publikacji: 14 lutego 2012)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (89 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 13 lutego 2012)
 • SIWZ_środki dla ZHS.pdf
  pobierz (196 KB SIWZ_środki dla ZHS.pdf, data publikacji: 08 lutego 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)