Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Środki myjące, dezynfekujące, czyszczące, piorące i pielęgnujące do utrzymania czystości i higieny

21 grudnia 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.: DOSTAWA ŚRODKÓW MYJĄCYCH, DEZYNFEKUJĄCYCH, CZYSZCZĄCYCH, PIORĄCYCH I PIELĘGNUJĄCYCH 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl

 1. Zakres lub wielkość zamówienia:

1) Koncentrat do mycia szyb i powierzchni błyszczących. Stężenie robocze 0,1% - 0,5%. Wymagany produkt musi być konfekcjonowany w przechyłowych butelkach dozujących. Ph roztworu 7-8, op. 1 lit - 200 L 2) Środek dezynfekująco - piorący do bielizny szpitalnej na bazie aktywnego tlenu. Dezynfekcja chemiczno-termiczna w 65°C (B, F, Tbc, V) 20gr/kg suchego prania w ciągu 20min. Wpisany do rejestru produktów biobójczych, sklasyfikowany jako wyrób medyczny. Bez zawartości fosforanów, op. 5-25 kg - 1400 kg 3) Neutralny koncentrat do mycia posadzek. Stężenie robocze 0,1% - 0,5%. Wymagany produkt musi być konfekcjonowany w przechyłowych butelkach dozujących. Ph roztworu 8-9, op. 1 lit - 160 L 4) Antypoślizgowa dyspersja akrylanowa do powlekania posadzek szpitalnych. Odporna na osiadanie brudu, środki dezynfekcyjne, nadająca połysk bez polerowania. Zawierająca poliakrylany, op. 5 lit - 400 L 5) Preparat myjąco- dezynfekujący (B, F, Tbc) na bazie glukoprotaminy do dużych powierzchni zmywalnych niezawierający aldehydów, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenowych. Działający na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych. Dostosowany do urządzeń dozujących: MX-101, DG-1, DG-2, DG-3. Trwałość roztworu roboczego do 10 dni, op. 5-10 lit - 480 L 6) Preparat alkoholowy o maksymalnej zawartości aldehydu glutarowego 0,018/100g, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Czas działania: B, F – do 2 minut, B, Tbc, F- do 5 minut, op. 5 lit - 250 L 7) Preparat alkoholowy o maksymalnej zawartości aldehydu glutarowego 0,018/100g, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Czas działania: B, F – do 2 minut, B, Tbc, F- do 5 minut, op. 0,5-1.0 lit ze spryskiwaczem - 26 L 8) Koncentrat do mycia podłóg pokrytych akrylanem, zawierający polimery uzupełniające mikroubytki w powłokach, pozostawiający warstwę antypoślizgową. Stężenie robocze 0,1% - 0,5%. Wymagany produkt musi być konfekcjonowany w przechyłowych butelkach dozujących. Ph roztworu 7-8, op. 1 lit - 280 L 9) Uniwersalny koncentrat do mycia wszystkich powierzchni w sanitariatach. Usuwający nalot mineralny z wody i moczu, Stężenie robocze 0,1% - 0,5%. Wymagany produkt musi być konfekcjonowany w przechyłowych butelkach dozujących. Ph roztworu 3-4, op. 1 lit - 120 L 10) Proszek do szorowania na bazie aktywnego tlenu, skutecznie usuwający tłuste naloty, bez fosforanów, op. 1 kg - 500 kg 11) Żel do sedesów, zapachowy, zagęszczony, z aplikatorem. O zawartości kwasu glikolowego min.5%. Ph koncentratu 1-2, op. 0,5-1.0 lit - 360 L 12) Koncentrat do gruntownego prania wykładzin za pomocą maszyn jednotarczowych, metodą szamponowania, op. 10 lit - 20 L 13) Koncentrat do mycia podłóg niezabezpieczonych akrylanem, na bazie mydła. Stężenie robocze 0,1%-0,5%. Wymagany produkt musi być konfekcjonowany w przechyłowych butelkach dozujących. Ph roztworu 7-8, op. 1 lit - 160 L 14) Koncentrat do mycia sanitariatów na bazie wodorotlenku potasu (1-5% zawartości) i podchlorynu sodu (50-55% zawartości), stężenie robocze 1%. Wymagane działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Ph roztworu 3-4, op. 1 lit - 500 L 15) Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk o pH 4,7–5,3 zawierający substancje natłuszczające-pochodne kolagenu, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze. Poprzez dodatek substancji nawilżających także do profilaktyki antyodleżynowej, op. 5-10 lit - 432 L 16) Płyn do maszynowego czyszczenia podłóg, przeznaczony do gruntownego doczyszczania wszelkich posadzek wodoodpornych oraz do usuwania wielowarstwowych powłok akrylowych. Ph 13 - 14, stężenie robocze od 10%, op. 10 lit - 100 L 17) Emulsja o działaniu natłuszczającym i ochronnym zawierająca witaminę E, wosk pszczeli, lipidy, op. 0,5 lit kompatybilne z systemem dozowników typu Dermados - 150 L 18) Emulsja o działaniu nawilżającym zawierająca witaminę E, wosk pszczeli, op. 0,5 lit kompatybilne z systemem dozowników typu Dermados - 150 L 19) Preparat służący do dekontaminacji rąk, ciała pacjentów przed zabiegiem chirurgicznym; zawierający triclosan, bez zawartości chlorheksydyny. PH fizjologiczne 5-5,5. Aktywny wobec bakterii (w tym MRSA, ORSA) i wirusów (HBV, HIV), op. 5-10 lit - 432 L 20) Preparat służący do dekontaminacji rąk, ciała pacjentów przed zabiegiem chirurgicznym; zawierający triclosan, bez zawartości chlorheksydyny. PH fizjologiczne 5-5,5. Aktywny wobec bakterii (w tym MRSA, ORSA) i wirusów (HBV, HIV), op. 0,5 lit - 24 L 21) Preparat alkoholowy zawierający alkohole do 30% oraz aminę, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych wrażliwych na działanie alkoholi. Działanie przeciwdrobnoustrojowe na: B,F,V (Vaccinia, Adeno, Rota, Papowa) - 1 minuta, op. 0,5-1,0 lit ze spryskiwaczem pianowym - 78 L 22) Środek czyszczący do wszystkich powierzchni ze stali szlachetnej, chromu, niklu, mosiądzu. Usuwajacy naloty wapienne i tłuszczowe.Zawierajace mikrodrobiny polerujące. Ph koncentratu 2.0-3.0. Ulegający biodegradacji. 0,5 – 1,0 lit - 10 L 23) Środek do konserwacji i nabłyszczania stali szlachetnej, chromu i niklu. Na bazie olejów i parafiny. Nanoszenie spryskiwaczem, 0,5 – 1,0 lit - 10 L 24) Nakładki bawełniane z zaczepami pasujące do mopa typu "Blizzard”, szer. 40 cm - 560 szt. 25) Uchwyt do mopa typu "Blizzard". Wykonany z tworzywa typu "ABS", z dwoma metalowymi zaczepami kompatybilnymi z systemem nakładek "Blizzard", wyposażony w magnetyczne zamknięcie, szer. 40 cm - 40 szt. 26) Ściereczki w 4 kolorach: niebieski, zielony, różowy, żółty. Rozmiar 30 x 30cm (+/- 3 cm), z tworzywa typu mikrofaza. Dopuszczalne pranie w temp. do 95st.C. Odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, op. max. 50 szt. - 500 szt. 27) Wyżymaczka do nakładek bawełnianych typu "Blizzard" i "Rasant". Kompatybilna z wózkiem 2-wiadrowym typu "Perfect Duo". Wykonana z tworzywa typu "ABS" z metalowym uchwytem. Tworzywo typu „ABS” metalowy uchwyt - 12 szt. 28) Drążek aluminiowy kompatybilny z uchwytem do mopa typu “Blizard”, dł. 140 -150 cm - 40 szt. 29) Pad do szorowania, czarny, gr. 2cm (+/- 0,5 cm ) śr. 420 mm (+/- 10 mm) - 20 szt. 30) Talerz do padów z mocowaniem przystosowanym do maszyny jednotarczowej typu Floormatic Blue Disc BD 400, Średnica 420 mm - 2 szt.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia 24 miesiące od daty podpisania umowy.
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 8. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100%;
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 30.12.2009 r. do godz. 10:00
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.PDF
  pobierz (70 KB informacja o wyborze ofert.PDF, data publikacji: 08 stycznia 2010)
 • rozstrzygnięcie protestu.PDF
  pobierz (180 KB rozstrzygnięcie protestu.PDF, data publikacji: 06 stycznia 2010)
 • modyfikacja SIWZ_1.PDF
  pobierz (508 KB modyfikacja SIWZ_1.PDF, data publikacji: 31 grudnia 2009)
 • wyjaśnienia01.PDF
  pobierz (122 KB wyjaśnienia01.PDF, data publikacji: 31 grudnia 2009)
 • PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT.PDF
  pobierz (42 KB PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT.PDF, data publikacji: 23 grudnia 2009)
 • protest.pdf
  pobierz (249 KB protest.pdf, data publikacji: 23 grudnia 2009)
 • wezwanie do udziału w postępowaniu.pdf
  pobierz (52 KB wezwanie do udziału w postępowaniu.pdf, data publikacji: 23 grudnia 2009)
 • SIWZ_środki myjace_czyszczące_dezynfekujace.PDF
  pobierz (186 KB SIWZ_środki myjace_czyszczące_dezynfekujace.PDF, data publikacji: 21 grudnia 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)