Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Staplery chirurgiczne i osprzęt do noża harmonicznego

28 lipca 2015
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP.382.64.2015 BS

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO na zadanie pt.:

STAPLERY CHIRURGICZNE I OSPRZĘT DO NOŻA HARMONICZNEGO

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 28.07.2015 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

 2. Zakres zamówienia:

Zadanie nr 1 – staplery chirurgiczne i ładunki do staplerów: 1) Jednorazowy stapler zamykająco - tnący - 25 szt.; 2) Jednorazowy stapler okrężny wygięty lub prosty w wersji do zabiegów otwartych bądź laparoskopowych - 150 szt.; 3) Ładunek do jednorazowego staplera zamykająco tnący z zakrzywioną główką - 20 szt.; 4) Zestaw do przednich resekcji - 10 zest.; 5) Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem - 250 szt.; 6) Jednorazowa rączka staplera - 200 szt.; 7) Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego - 12 szt.; 8) Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego - 84 szt.; 9) Jednorazowy stapler liniowy - 45 szt.; 10) Jednorazowy stapler liniowy - 45 szt.; 11) Jednorazowy stapler liniowy - 45 szt.; 12) Jednorazowy stapler liniowy - 45 szt.; 13) Ładunek do jednorazowego staplera liniowego przeznaczony do tkanki normalnej i grubej - 150 szt.; 14) Ładunek do jednorazowego staplera liniowego przeznaczony do tkanki bardzo grubej - 150 szt.; 15) Ładunek do jednorazowego staplera liniowego przeznaczony do tkanki normalnej i grubej - 100 szt.; 16) Jednorazowy ładunek do jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 90 mm, - 100 szt.; 17) Jednorazowy stapler skórny z 35 zszywkami szerokimi pokrytymi policzterouoroetylenem - 96 szt. Zadanie nr 2 – osprzęt do noża harmonicznego: 1) Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 18 cm, długość bransz 18 mm - 250 szt.; 2) Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9cm - 150 szt.; 3) Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego o długości 17 cm - 25 szt.; 4) Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego z technologią adaptacji tkanki dł. ramienia 23 lub 36 cm - 60 szt.; 5) Przetwornik piezoelektryczny - 6 szt.; 6) Przetwornik - 6 szt.; 7) Generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich - 1 szt. Zadanie nr 3 – staplery skórne: 1) Stapler skórny jednorazowego użytku, na 35 zszywek - 600 szt.; 2) Przyrząd jednorazowego użytku do usuwania zszywek - 30 szt.; 3) Przyrząd wielorazowego użytku do usuwania zszywek - 12 szt.;

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia.
 6. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 7. Wykonawca przystępując do przetargu wnosi wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 24 600,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych zero groszy); Zadanie nr 2 - 23 500,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych zero groszy); Zadanie nr 3 - 500,00 zl (pięćset złotych zero groszy).
 8. Kryteria oceny ofert: Zadanie nr 1 - cena – 80%; jakość - 20%; Zadanie nr 2 i 3 – cena 95%, czas dostawy 5%.
 9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (pokój nr 11) do dnia 08.09.2015 r. do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej można kupić w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pokój nr 11. Cena 50,00 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu publikowane jest na stronach internetowych: www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • 64_ponowna informacja o wyniku postepowania.pdf
  pobierz (95 KB 64_ponowna informacja o wyniku postepowania.pdf, data publikacji: 30 listopada 2015)
 • 64_uniewaznienie wyboru ofert.pdf
  pobierz (70 KB 64_uniewaznienie wyboru ofert.pdf, data publikacji: 25 listopada 2015)
 • 64_informacja o wynikach postępowania.pdf
  pobierz (230 KB 64_informacja o wynikach postępowania.pdf, data publikacji: 06 października 2015)
 • 64_odpowiedzi1_przedłużenie terminu.pdf
  pobierz (143 KB 64_odpowiedzi1_przedłużenie terminu.pdf, data publikacji: 02 września 2015)
 • Zamówienie public... - 270318-2015 - TED Tenders Electronic Daily.pdf
  pobierz (67 KB Zamówienie public... - 270318-2015 - TED Tenders Electronic Daily.pdf, data publikacji: 03 sierpnia 2015)
 • 64_SIWZ_staplery i osprzęt.pdf
  pobierz (189 KB 64_SIWZ_staplery i osprzęt.pdf, data publikacji: 31 lipca 2015)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)