Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Staplery chirurgiczne i osprzęt do noża harmonicznego

19 sierpnia 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 193 000 EURO na zadanie pt.:

STAPLERY CHIRURGICZNE I OSPRZĘT DO NOŻA HARMONICZNEGO

1.Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 19.08.2011. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Staplery chirurgiczne – 1586 sztuk, osprzęt do noża harmonicznego – 482 sztuk., staplery laparoskopowe – 420 szt.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (3 zadania).

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi: 24 miesiące

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

•nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

•nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium - wartość ogólna –57 100,00 zł. Zadanie nr 1 – 24 800,00 zł Zadanie nr 2 – 18 300,00 zł Zadanie nr 3 – 14 000,00 zł

10.Kryteria oceny ofert: •cena – 100%;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 29.09.2011r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, http://ted.europa.eu

Załączniki:

  • wybór ofert-stalplery.pdf
    pobierz (78 KB wybór ofert-stalplery.pdf, data publikacji: 03 października 2011)
  • odpowiedzi 1-staplery.pdf
    pobierz (729 KB odpowiedzi 1-staplery.pdf, data publikacji: 09 września 2011)
  • SIWZ-staplery 2011.pdf
    pobierz (165 KB SIWZ-staplery 2011.pdf, data publikacji: 25 sierpnia 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)