Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Stymulatory i implantowane kardiowertery-defibrylatory

09 lutego 2015
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – t.j.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO na zadanie pt.:

Stymulatory i implantowane kardiowertery-defibrylatory

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 09.02.2015 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Stymulatory i implantowane kardiowertery-defibrylatory z funkcją home monitoring oraz z funkcją rozszerzonej detekcji załamka T – 40 szt. 2) Zadanie nr 2 – Stymulatory i implantowane kardiowertery-defibrylatory z prostą detekcją załamka T – 30 szt. 3) Zadanie nr 3 – Implantowane kardiowertery-defibrylatory VR przeznaczone dla osób szczupłych – 30 szt. 4) Zadanie nr 4 – Stymulator DDDRV (BIV) w komplecie z elektrodami oraz z zestawem do sinusografii – 20 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium: 1) Zadanie nr 1 – Stymulatory i implantowane kardiowertery-defibrylatory z funkcją home monitoring oraz z funkcją rozszerzonej detekcji załamka T – 23 100,00 zł. 2) Zadanie nr 2 – Stymulatory i implantowane kardiowertery-defibrylatory z prostą detekcją załamka T – 13 400,00 zł. 3) Zadanie nr 3 – Implantowane kardiowertery-defibrylatory VR przeznaczone dla osób szczupłych – 16 700,00 zł. 4) Zadanie nr 4 – Stymulator DDDRV (BIV) w komplecie z elektrodami oraz z zestawem do sinusografii – 6 900,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 70%, parametry techniczne – 30%.
 11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (pokój nr 11) do dnia 23.03.2015 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej można kupić w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pokój nr 11. Cena 50,00 zł. Ogłoszenie o zamówieniu publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • 017-wybor ofert_kardiowertery_zad.4.pdf
  pobierz (203 KB 017-wybor ofert_kardiowertery_zad.4.pdf, data publikacji: 27 marca 2015)
 • 017-wybor ofert_kardiowertery.pdf
  pobierz (163 KB 017-wybor ofert_kardiowertery.pdf, data publikacji: 25 marca 2015)
 • 017-SIWZ_kardiowertery.pdf
  pobierz (266 KB 017-SIWZ_kardiowertery.pdf, data publikacji: 13 lutego 2015)
 • 017-ogloszenie_kardiowertery.pdf
  pobierz (192 KB 017-ogloszenie_kardiowertery.pdf, data publikacji: 13 lutego 2015)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)