Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Stymulatory i implantowane kardiowertery-defibrylatory

21 marca 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 200 000 EURO na zadanie pt.:

Stymulatory i implantowane kardiowertery-defibrylatory

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Stymulatory i implantowane kardiowertery-defibrylatory z funkcją Home Monitoring oraz z funkcją rozszerzonej detekcji załamka T wraz z zewnętrznym defibrylatorem z funkcją pulsoksymetrii i pomiarem nieinwazyjnym ciśnienia tętniczego krwi – 226 szt. 2) Zadanie nr 2 – Stymulatory i implantowane kardiowertery-defibrylatory z prostą detekcją załamka T wraz z nożem chirurgicznym – diatermią – 221 szt. 3) Zadanie nr 3 – Implantowane kardiowertery-defibrylatory przeznaczone dla osób szczupłych wraz z 12-kanałowym aparatem EKG – 21 szt. 4) Zadanie nr 4 – Introducery do elektrod stymulatorowych – 500 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – wartość ogólna – 96 000,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100% - dotyczy zadania nr 1pkt VII, zadania nr 2 pkt I i pkt VI, zadanie nr 3 pkt III, zadanie nr 4; cena 70%, jakość 30% - dotyczy zadania nr: 1 pkt od I do VI, zdaniz nr 2 pkt od II do V, zadaniz nr 3 pkt od I do II.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 02.05.2012 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybor oferty2_stymulatory.pdf
  pobierz (87 KB wybor oferty2_stymulatory.pdf, data publikacji: 08 maja 2012)
 • wybor ofert_stymulatory.pdf
  pobierz (85 KB wybor ofert_stymulatory.pdf, data publikacji: 07 maja 2012)
 • odpowiedzi03_stymulatory.pdf
  pobierz (81 KB odpowiedzi03_stymulatory.pdf, data publikacji: 23 kwietnia 2012)
 • odpowiedzi02_stymulatory.pdf
  pobierz (59 KB odpowiedzi02_stymulatory.pdf, data publikacji: 12 kwietnia 2012)
 • odpowiedzi01_stymulatory.pdf
  pobierz (694 KB odpowiedzi01_stymulatory.pdf, data publikacji: 06 kwietnia 2012)
 • SIWZ_stymulatory.pdf
  pobierz (256 KB SIWZ_stymulatory.pdf, data publikacji: 26 marca 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)