Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Stymulatory serca

14 lipca 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.: STYMULATORY SERCA 1 Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 14.07.2009r..Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE. 2 Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 - Stymulator DDDRA w komplecie z elektrodami (dwuprzedsionkowy) – 25 szt. Zadanie nr 2 - Stymulator DDDR w komplecie z elektrodami - z funkcją stabilizacji rytmu – 85 szt. Zadanie nr 3 - Stymulator DDDR w komplecie z elektrodami (jednosensorowy) – 90 szt. Zadanie nr 4 - Stymulator SSIR w komplecie z elektrodami - z funkcją stabilizacji rytmu – 100 szt. Zadanie nr 5 - Stymulator SSIR w komplecie z elektrodami (jednosensorowy) – 100 szt. Zadanie nr 6 - Introducery do elektrod stymulatorowych: - Introducer 7 F, - Introducer 10 F – 500 szt. Zadanie nr 7 - Stymulator DDDRV (BiV) w komplecie z elektrodami z zestawem do sinusografii - 10 szt. Zadanie nr 8 – Jednorazowy, sterylny zestaw do nakłucia centralnego – 60 szt. Zadanie nr 9 –Jednorazowy, sterylny zestaw do ablacji – 150 szt. Zadanie nr 10 – Jednorazowy, sterylny zestaw do stymulatora – 300 szt. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”. 9. Wadium- wartość ogólna- 34 000,00 zł. 10. Kryteria oceny ofert: Dotyczy zadań nr 1-7: • cena – 70%; • jakość – 30% Dotyczy zadań nr 8-10: • cena – 100% 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 25.08.2009r. do godz. 10.00. 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

  • wybor ofert_stymulatory.pdf
    pobierz (96 KB wybor ofert_stymulatory.pdf, data publikacji: 03 września 2009)
  • odpowiedzi 1.pdf
    pobierz (106 KB odpowiedzi 1.pdf, data publikacji: 21 sierpnia 2009)
  • SIWZ_stymulatory.pdf
    pobierz (258 KB SIWZ_stymulatory.pdf, data publikacji: 21 lipca 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)