Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Stymulatory serca oraz sprzęt jednorazowego użytku do zabiegów elektrofizjologicznych

20 lipca 2015
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 7, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 207 000 EURO na zadanie pt.:

Stymulatory serca oraz sprzęt jednorazowego użytku do zabiegów elektrofizjologicznych

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 20.07.2015 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Stymulatory z rozszerzoną funkcją histerez oraz z funkcją home monitoring wraz z elektrodami; 2) Zadanie nr 2 – Stymulatory podstawowe; 3) Zadanie nr 3 – Stymulatory w komplecie z elektrodami oraz rejestratory zdarzeń; 4) Zadanie nr 4 – Introducery do implantacji stymulatorów oraz patche do defibrylatora zewnętrznego Zoll; 5) Zadanie nr 5 – Jednorazowy, sterylny zestaw do implantacji stymulatora oraz do wykonywania zabiegu ablacji wraz ze sprzętem diagnostycznym i pomocniczym; 6) Zadanie nr 6 – Pakiet elektrod ablacyjnych o wzmożonym przewodnictwie cieplnym oraz sprzętem diagnostycznym i pomocniczym; 7) Zadanie nr 7 – Pakiet elektrod ablacyjnych do krioablacji wraz ze sprzętem diagnostycznym i pomocniczym; 8) Zadanie nr 8 – Pakiet zestaw do nakłucia transseptalnego wraz ze sprzętem diagnostycznym i pomocniczym; 9) Zadanie nr 9 – Pakiet elektrod do systemu elektroanatomicznego wraz ze sprzętem diagnostycznym i pomocniczym; 10) Zadanie nr 10 – Pakiet elektrod diagnostycznych.
 3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium:Zadanie nr 1 – 13 000,00 zł; Zadanie nr 2 – 16 000,00 zł; Zadanie nr 3 – 7 000,00 zł; Zadanie nr 4 – 1 000,00 zł; Zadanie nr 5 – 2 000,00 zł; Zadanie nr 6 – 17 000,00 zł; Zadanie nr 7 – 20 000,00 zł; Zadanie nr 8 – 11 000,00 zł; Zadanie nr 9 – 60 000,00 zł; Zadanie nr 10 – 5 000,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert: 1) Zadanie nr 1,3: cena – 70 pkt, jakość – 30 pkt; 2) Zadanie nr 2: cena 90 pkt, czas uzupełnienia banku szpitalnego 10 pkt; 3) Zadanie nr 4,5,6,7,8,9,10: cena 90 pkt, czas dostawy 10 pkt.
 11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (pokój nr 11) do dnia 31.08.2015 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej można kupić w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych pokój nr 11. Cena 50,00 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • 106-wybor ofert_zad_7.pdf
  pobierz (163 KB 106-wybor ofert_zad_7.pdf, data publikacji: 08 września 2015)
 • 106-wybór ofert-stymulatory.pdf
  pobierz (398 KB 106-wybór ofert-stymulatory.pdf, data publikacji: 04 września 2015)
 • 106-odpowiedzi02-stymulatory.pdf
  pobierz (152 KB 106-odpowiedzi02-stymulatory.pdf, data publikacji: 10 sierpnia 2015)
 • 106-modyfikacja_SIMAP_stymulatory.pdf
  pobierz (67 KB 106-modyfikacja_SIMAP_stymulatory.pdf, data publikacji: 31 lipca 2015)
 • 106-odpowiedzi01_stymulatory.pdf
  pobierz (89 KB 106-odpowiedzi01_stymulatory.pdf, data publikacji: 28 lipca 2015)
 • 106-modyfikacja_stymulatory.pdf
  pobierz (128 KB 106-modyfikacja_stymulatory.pdf, data publikacji: 28 lipca 2015)
 • 103-ogloszenie_stymulatory.pdf
  pobierz (219 KB 103-ogloszenie_stymulatory.pdf, data publikacji: 27 lipca 2015)
 • 106-SIWZ_stymulatory.pdf
  pobierz (312 KB 106-SIWZ_stymulatory.pdf, data publikacji: 24 lipca 2015)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)