Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Styulatory serca z elektrodami i zestawami obłożeń jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiologii

08 września 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 206 000 EURO na zadania pt.:

STYMULATORY SERCA Z ELEKTRODAMI I ZESTAWAMI OBŁOŻEŃ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ODDZIAŁU KARDIOLOGII

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

2.Zakres lub wielkość zamówienia:

1.Stymulator DDDRA w komplecie z elektrodami (dwuprzedsionkowy)-10 szt.

2.Stymulator DDDR w komplecie z elektrodami z funkcją stabilizacji rytmu-75 szt.

3.Stymulator DDDR w komplecie z elektrodami-75szt.

4.Stymulator SSIR w komplecie z elektrodami z funkcją stabilizacji rytmu-70szt.

5.Stymulator SSIR w komplecie z elektrodami-80szt.

6.Introducery do elektrod stymulatorowych-320szt.

7.Stymulator DDDRV (BIV) w komplecie z elektrodami z zestawem do sinusografii w tym:-15 szt.
Stymulator DDDR (BIV) z elektrodami do RVA i RAA-15 szt.
Elektroda lewokomorowa OTW (do wyboru BIP, UNI)-20 szt.

Zestaw wprowadzający do CS-20 szt.

Balon do kontrastowania zatoki wieńcowej- 7 szt.

8Zestaw obłożeń jednorazowych do implantacji stymulatorów-150 zestaw

9.Zestaw obłożeń do ablacji-50 zestaw

10.Zestaw do ochrony aparatu RTG-200 zestaw

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (10 zadań).

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

a.prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem;

b.nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

c.nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób:

•Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,

•w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”.

•w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

9.Wadium ogółem wynosi: 18 420,00 zł.

10.Kryteria oceny ofert: ZADANIE NR 1-7 • cena – 70%; • jakość – 30% ZADANIE NR 8-10 • cena – 100%;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 20.10.2008 r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

17.Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 08.09.2008 roku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, http://ted.europa.eu

Załączniki:

  • wybór ofert- stymulatory.pdf
    pobierz (732 KB wybór ofert- stymulatory.pdf, data publikacji: 22 października 2008)
  • odpowiedzi 01_stymulatory.pdf
    pobierz (414 KB odpowiedzi 01_stymulatory.pdf, data publikacji: 15 października 2008)
  • SIWZ-stymulatory.pdf
    pobierz (271 KB SIWZ-stymulatory.pdf, data publikacji: 12 września 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)