Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

System elektronicznej rejestracji pacjentów w Poradniach Specjalistycznych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

03 kwietnia 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.

 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Dostawa oraz konfiguracja sprzętu informatycznego dostarczonego zgodnie z wykazem określonym w Załącznika nr 2 do SIWZ:

  • Wykonanie niezbędnego okablowania,
  • Dostawa i konfiguracja urządzeń aktywnych,
  • Dostawa i konfiguracja sprzętu komputerowego,
  • Dostawa i konfiguracja systemy zabezpieczeń. 2) Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego e-rejestracji zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 5. Termin wykonania zamówienia: do 15 czerwca 2009r.

 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • posiadają autoryzację producenta na sprzedaż i serwis sprzętu (warunek nie dotyczy producenta sprzętu);

• nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 3. Kryteria oceny ofert: • Cena – 100%

 4. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 14.04.2009 r. do godz. 10.00.

 5. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 10. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Załączniki:

 • wybor_oferty-e-rejestracja.pdf
  pobierz (328 KB wybor_oferty-e-rejestracja.pdf, data publikacji: 20 kwietnia 2009)
 • rozstrzygnięcie protestu-e-rejestracja.pdf
  pobierz (92 KB rozstrzygnięcie protestu-e-rejestracja.pdf, data publikacji: 14 kwietnia 2009)
 • wezwanie_wykonawcow01-e-rejestracja.pdf
  pobierz (45 KB wezwanie_wykonawcow01-e-rejestracja.pdf, data publikacji: 10 kwietnia 2009)
 • protest_01-e-rejestracja.pdf
  pobierz (662 KB protest_01-e-rejestracja.pdf, data publikacji: 10 kwietnia 2009)
 • wyjasnienia_01-e-rejestracja0001.pdf
  pobierz (469 KB wyjasnienia_01-e-rejestracja0001.pdf, data publikacji: 09 kwietnia 2009)
 • SIWZ-e-rejestracja.pdf
  pobierz (423 KB SIWZ-e-rejestracja.pdf, data publikacji: 03 kwietnia 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)