Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

System implantu zakotwiczonego w kości typu BAHA

13 kwietnia 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

SYSTEM IMPLANTU ZAKOTWICZONEGO W KOŚCI TYPU BAHA

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: System implantu zakotwiczonego w kości z procesorem do ubytków słuchu max. 45dB HL – 9 szt.; System implantu zakotwiczonego w kości z procesorem do ubytków słuchu max. 55dB HL – 1 szt.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”

9.Wadium – nie wymagane.

10.Kryteria oceny ofert:

•cena – 100 %;

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 23.04.2012r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł. Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • unieważnienie-system zakotwiczonego implantu.pdf
  pobierz (106 KB unieważnienie-system zakotwiczonego implantu.pdf, data publikacji: 25 kwietnia 2012)
 • przesunięcie 2 - system zakotwiczonego imlantu.pdf
  pobierz (47 KB przesunięcie 2 - system zakotwiczonego imlantu.pdf, data publikacji: 24 kwietnia 2012)
 • odpowiedzi 1-system implantu zakotwiczonego.pdf
  pobierz (204 KB odpowiedzi 1-system implantu zakotwiczonego.pdf, data publikacji: 19 kwietnia 2012)
 • SIWZ-stsem impalnatu zakotwiczonego.pdf
  pobierz (145 KB SIWZ-stsem impalnatu zakotwiczonego.pdf, data publikacji: 13 kwietnia 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)