Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

System monitorowania z centralą intensywnego nadzoru-wyposażenie SOR

05 września 2011
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.: SYSTEM MONITOROWANIA Z CENTRALĄ INTESYWNEGO NADZORU – WYPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: monitor zbiorczy – 2 szt., monitor parametrów życiowych nieinwazyjnych z uchwytem mocowanym do ściany – 12 szt., monitor parametrów życiowych inwazyjnych z uchwytem mocowanym do ściany – 8 szt. kardiomonitor modułowy przyłóżkowy – 4 szt.,

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofe rt częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 3 dni od złożenia pisemnego wniosku przez Zamawiającego w terminie do 4 tygodni.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1)nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

2)nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

9.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10.Kryteria oceny ofert: cena – 100%.

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 13.09.2011 r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

18.Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu pn. „Przebudowa z rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem wyrobów medycznych” w ramach działania 12.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Konkurs nr 2/2008.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert-system monitorowana.pdf
  pobierz (108 KB wybór ofert-system monitorowana.pdf, data publikacji: 26 września 2011)
 • sprostowanie do odpowiedzi-system monitorowania.pdf
  pobierz (69 KB sprostowanie do odpowiedzi-system monitorowania.pdf, data publikacji: 13 września 2011)
 • odpowiedzi 1-system monitorowania.pdf
  pobierz (201 KB odpowiedzi 1-system monitorowania.pdf, data publikacji: 12 września 2011)
 • zmiana terminu-system monitorowania.pdf
  pobierz (410 KB zmiana terminu-system monitorowania.pdf, data publikacji: 09 września 2011)
 • SIWZ_system monitorowania.pdf
  pobierz (204 KB SIWZ_system monitorowania.pdf, data publikacji: 05 września 2011)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)