Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Systemy do stabilizacji kręgosłupa

22 lipca 2010
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/149/2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 193 000 EURO na zadanie pt.:

SYSTEMY DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

ZADANIE NR 1:
1) Implanty do stabilizacji kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego - 10 kpl.

ZADANIE NR 2:
1) Klatki międzytrzonowe szyjne - 15 szt.

ZADANIE NR 3:
1) Ruchoma proteza dysku szyjnego - 5 kpl.

ZADANIE NR 4:
1) Stabilizacja odcinka szyjno- potylicznego z dostępu tylnego - 5 kpl.

ZADANIE NR 5:
1) Substytut kości - Sterylny granulat op. min 3cm3 - 20 szt.

ZADANIE NR 6:
1) Proteza jądra miażdżystego - 40 szt.

ZADANIE NR 7:
1) System stabilizacji wyrostków kolczystych - 5 kpl.

ZADANIE NR 8:
1) Silikonowa dynamiczna stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego - 5 szt.

ZADANIE NR 9:
1) Zestaw do stabilizacji transpedikularno-laminarnej - 15 kpl; 2) Klatki międzytrzonowe lędźwiowe PLIF kpl. – 2 klatki - 15 kpl; 3) Substytut kości – poj. 5 cm3 - 10 op.

ZADANIE NR 10:
1) Cement z mieszalnikiem do przeprowadzania zabiegów wertebroplastyki - 10 kpl.

ZADANIE NR 11:
1) Gruz kostny 30g - 5 op.

ZADANIE NR 12:
1) Zestaw do kifoplastyki balonowej - 5 kpl.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (12 zadań).
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 4. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 8. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 9. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 30.07.2010 r. do godz. 10.00.
 10. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w formie papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor ofert_stabilizacja kregoslupa.pdf
  pobierz (115 KB wybor ofert_stabilizacja kregoslupa.pdf, data publikacji: 05 sierpnia 2010)
 • SIWZ_systemy do stabilizacji kręgosłupa.pdf
  pobierz (209 KB SIWZ_systemy do stabilizacji kręgosłupa.pdf, data publikacji: 22 lipca 2010)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)