Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Systemy stabilizacji kręgosłupa

21 maja 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 EURO na zadanie pt.: SYSTEMY STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2. Zakres lub wielkość zamówienia: . Zadanie nr 1 – implanty do stabilizacji kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego – 60 szt. Zadanie nr 2 – klatki międzytrzonowe szyjne – 15 szt. Zadanie nr 3 – klatki wchłaniane międzytrzonowe szyjne – 5 szt. Zadanie nr 4 – ruchoma proteza dysku szyjnego – 5 szt. Zadanie nr 5 – stabilizacja odcinka szyjnego potylicznego z dostępu tylnego – 5 szt. Zadanie nr 6 – substytut kości – 20 szt. Zadanie nr 7 – stabilizacja międzytrzonowa kręgosłupa lędźwiowego – 60 szt. Zadanie nr 8 – stabilizacja wyrostków kolczystych – 5 szt. Zadanie nr 9 – silikonowa stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego – 5 szt. Zadanie nr 10 – stabilizacja transpedikularna piersiowo- lędźwiowego odcinka kręgosłupa – 15 szt., Zadanie nr 11 – cement z mieszalnikiem do przeprowadzania zabiegów wertebroplastyki – 10 kpl. Zadanie nr 12 – cement do ubytku kości – 10 op. Zadanie nr 13 – zestaw do kifoplastyki balonowej – 10 kpl. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”. 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%; 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 01.06.2009r. do godz. 10.00. 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

  • informacja o wyborze ofert.pdf
    pobierz (117 KB informacja o wyborze ofert.pdf, data publikacji: 15 czerwca 2009)
  • SIWZ systemy stabilizacji krego..pdf
    pobierz (251 KB SIWZ systemy stabilizacji krego..pdf, data publikacji: 21 maja 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)