Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Szyny medyczne z oprzyrządowaniem

16 listopada 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/200/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż 200 000 EURO na zadanie pt.:

SZYNY MEDYCZNE Z OPRZYRZĄDOWANIEM

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej www.swk.med.pl
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Szyna medyczna długość 4,8m wraz z montażem - 16 szt. 2) Szyna medyczna długość 3,2 m wraz z montażem - 15 szt. 3) Szyna medyczna długość 1,60m wraz z montażem - 3 szt. 4) Kosz ażurowy na materiały jednorazowe mocowany do szyny - 18 szt. 5) Półka z blachy nierdzewnej mocowana do szyny - 13 szt. 6) Membranowy regulator ssania do wysokiej próżni mocowany na szynie - 20 szt.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia 4 tygodnie od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100 %;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 26 listopada 2012r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze oferty.pdf
  pobierz (145 KB informacja o wyborze oferty.pdf, data publikacji: 29 listopada 2012)
 • wyjasnienia02.pdf
  pobierz (178 KB wyjasnienia02.pdf, data publikacji: 23 listopada 2012)
 • wyjaśnienia01.pdf
  pobierz (123 KB wyjaśnienia01.pdf, data publikacji: 21 listopada 2012)
 • SIWZ_szyny medyczne.pdf
  pobierz (130 KB SIWZ_szyny medyczne.pdf, data publikacji: 16 listopada 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)