Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Tomograf komputerowy wraz z adaptacją pomieszczeń

10 sierpnia 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 200 000 EURO na zadanie pt.:

DOSTAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ

1.Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 10.08.2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Tomograf komputerowy i adaptacja pomieszczeń – 1 szt.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia: dostawa tomografu do 25.11.2012; roboty budowlane - 12 tygodni od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych: a) posiadają autoryzację producenta na sprzedaż i serwis sprzętu; b) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; c) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. d) wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę wraz z instalacją tomografu komputerowego i adaptacją pomieszczenia

8.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

9.Wadium – wartość ogólna – 70 000,00 zł.

10.Kryteria oceny ofert: cena – 70%; jakość – 30%

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 20.09.2012 r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

17.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybór ofert-tomograf komputerowy.pdf
  pobierz (189 KB wybór ofert-tomograf komputerowy.pdf, data publikacji: 01 października 2012)
 • odpowiedzi 5-tomograf komputerowy.pdf
  pobierz (236 KB odpowiedzi 5-tomograf komputerowy.pdf, data publikacji: 13 września 2012)
 • protokół ze spotkania wykonawców 2-tomograf komputerowy.pdf
  pobierz (92 KB protokół ze spotkania wykonawców 2-tomograf komputerowy.pdf, data publikacji: 13 września 2012)
 • rzut stolarki okiennej.pdf
  pobierz (540 KB rzut stolarki okiennej.pdf, data publikacji: 11 września 2012)
 • odpowiedzi 4-tomograf komputerowy.pdf
  pobierz (1064 KB odpowiedzi 4-tomograf komputerowy.pdf, data publikacji: 11 września 2012)
 • odpowiedzi 3-tomograf komputerowy.pdf
  pobierz (121 KB odpowiedzi 3-tomograf komputerowy.pdf, data publikacji: 31 sierpnia 2012)
 • modyfikacja 2-tomograf komputerowy.pdf
  pobierz (1301 KB modyfikacja 2-tomograf komputerowy.pdf, data publikacji: 29 sierpnia 2012)
 • modyfikacja-tomograf komputerowy.pdf
  pobierz (1349 KB modyfikacja-tomograf komputerowy.pdf, data publikacji: 28 sierpnia 2012)
 • odpowiedzi 2-tomograf komputerowy.pdf
  pobierz (398 KB odpowiedzi 2-tomograf komputerowy.pdf, data publikacji: 28 sierpnia 2012)
 • wezwanie do przystąpienia postepowania odwoławczego.pdf
  pobierz (94 KB wezwanie do przystąpienia postepowania odwoławczego.pdf, data publikacji: 27 sierpnia 2012)
 • odwołanie.pdf
  pobierz (363 KB odwołanie.pdf, data publikacji: 27 sierpnia 2012)
 • wezwanie do przystąpienia do postepowania odwoławczego.pdf
  pobierz (82 KB wezwanie do przystąpienia do postepowania odwoławczego.pdf, data publikacji: 27 sierpnia 2012)
 • odwołanie.pdf
  pobierz (184 KB odwołanie.pdf, data publikacji: 27 sierpnia 2012)
 • odpowiedzi 1-Tomograf komputerowy.pdf
  pobierz (252 KB odpowiedzi 1-Tomograf komputerowy.pdf, data publikacji: 27 sierpnia 2012)
 • protokół ze spotkania wykonawców-Tomograf komputerowy.pdf
  pobierz (82 KB protokół ze spotkania wykonawców-Tomograf komputerowy.pdf, data publikacji: 27 sierpnia 2012)
 • Rzut pomieszczeń.pdf
  pobierz (516 KB Rzut pomieszczeń.pdf, data publikacji: 27 sierpnia 2012)
 • SIWZ-Tomograf komputerowy.pdf
  pobierz (224 KB SIWZ-Tomograf komputerowy.pdf, data publikacji: 27 sierpnia 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)