Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Tor wizyjny z ureterorenoskopem giętkim

01 października 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2006 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 211 000 EURO na zadanie pt.: TOR WIZYJNY Z URETERORENOSKOPEM GIĘTKIM

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: - medyczna kamera cyfrowa – 1 szt. - źródło światła – 1 szt. - światłowód – 1 szt. - monitor medyczny – 1 szt. - wózek endoskopowy – 1 szt. - ureterorenoskop giętki – 1 szt.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób:

•Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,

•w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. •w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

8.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9.Kryteria oceny ofert:

•Cena – 100 %

10.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 09.10.2007 r. do godz. 10.00.

11.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert_tor wizyjny0001.pdf
  pobierz (397 KB wybór ofert_tor wizyjny0001.pdf, data publikacji: 23 października 2007)
 • odpowiedzi3 tor wizyjny z uret.pdf
  pobierz (808 KB odpowiedzi3 tor wizyjny z uret.pdf, data publikacji: 19 października 2007)
 • odpowiedzi02_tor wizyjny0001.pdf
  pobierz (833 KB odpowiedzi02_tor wizyjny0001.pdf, data publikacji: 05 października 2007)
 • przesunięcie_tor wizyjny0001.pdf
  pobierz (301 KB przesunięcie_tor wizyjny0001.pdf, data publikacji: 03 października 2007)
 • odpowiedź01_tor wizyjny0001.pdf
  pobierz (331 KB odpowiedź01_tor wizyjny0001.pdf, data publikacji: 02 października 2007)
 • SIWZ - tor wizyjny, ureteroskop.pdf
  pobierz (194 KB SIWZ - tor wizyjny, ureteroskop.pdf, data publikacji: 01 października 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)