Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Warzywa i owoce świeże i mrożone, jaja, ziemniaki, woda

08 grudnia 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

OWOCE ŚWIEŻE, WARZYWA ŚWIEŻE, WARZYWA I OWOCE MROŻONE, JAJA ŚWIEŻE, ZIEMNIAKI JADALNE, WODA MINERALNA

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl

 2. Zakres lub wielkość zamówienia:

  Zadanie nr 1 – owoce świeże:
  1) Jabłka 7200 kg; 2) Cytryny 800 kg; 3) Pomarańcze 50 kg; 4) Banany 400 kg; 5) Mandarynki 50 Kg.

  Zadanie nr 2 – warzywa świeże:
  1) Marchew 17000 kg; 2) Buraki 10000 kg; 3) Pietruszka korzeń 1000 kg; 4) Seler korzeń 1500 kg; 5) Por 300 kg; 6) Kapusta biała 5000 kg; 7) Kapusta pekińska 550 szt.; 8) Kapusta włoska 1000 kg; 9) Kapusta czerwona 1000 kg; 10) Kapusta kiszona 1500 kg; 11) Ogórki kiszone 600 kg; 12) Cebula 1600 kg; 13) Pieczarki 900 kg; 14) Pietruszka, koper – nać (pęczki) 16000 szt.; 15) Czosnek świeży - główka 200 szt.; 16) Botwina 200 szt.

  Zadanie nr 3 – warzywa i owoce mrożone: 1) Kalafior mrożony 1200 kg; 2) Zupa jesienna 50 kg; 3) Mieszanka 8-składnikowa 50 kg; 4) Marchew – kostka 300 kg; 5) Truskawka 400 kg; 6) Mieszanka owocowa 3000 kg; 7) Brokuły 450 kg; 8) Fasolka szparagowa 400 kg; 9) Pyzy ziemniaczane 150 kg;

  Zadanie nr 4 – jaja świeże
  1) Jaja świeże – średnie (ok. 60g) 70000 szt.

  Zadanie nr 5 – ziemniaki jadalne:
  1) Ziemniaki jadalne 85 Ton.

  Zadanie nr 6 – woda mineralna:
  1) Woda mineralna w butelkach szklanych o poj. 0,33L gazowana 36000 szt.; 2) Woda mineralna w butelkach plastikowych o poj. 0,5L - gazowana 300 szt.; 3) Woda mineralna w butelkach plastikowych o poj. 0,5L - niegazowana 300 szt.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (6 zadań).

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 10. Kryteria oceny ofert: 1) cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 16.12.2009r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • informacja o wyborze ofert.PDF
  pobierz (101 KB informacja o wyborze ofert.PDF, data publikacji: 22 grudnia 2009)
 • WYJAŚNIENIA01 DOT ZAD 4.PDF
  pobierz (60 KB WYJAŚNIENIA01 DOT ZAD 4.PDF, data publikacji: 10 grudnia 2009)
 • SIWZ_owoce_warzywa_jaja_ziemniaki_woda.pdf
  pobierz (195 KB SIWZ_owoce_warzywa_jaja_ziemniaki_woda.pdf, data publikacji: 08 grudnia 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2020 (c)