Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wiertarka laryngologiczna i kalorymetr powietrzny

04 czerwca 2007
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na zadanie pt.:

WIERTARKA LARYNGOLOGICZNA I KALORYMETR POWIETRZNY

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Wiertarka laryngologiczna 1 szt.; Wiertła diamentowe 1 kpl.; Wiertła różyczkowe 1 kpl.; Kalorymetr powietrzny 1 szt.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi do 6 tygodni od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia nie spełnia" w następujący sposób:
  • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,
  • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za "spełniony".
  • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za "niespełniony".
 8. Nie wymaga się wniesienia wadium.
 9. Kryteria oceny ofert:
  • Cena 100 %.
 10. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Dział Zamówień Publicznych do dnia 13.06.2007 r. do godz. 10.00.
 11. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 15. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • ogloszenie_o_podpisaniu_umowy.pdf
  pobierz (175 KB ogloszenie_o_podpisaniu_umowy.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • wybor-oferty_wiertarka0001.pdf
  pobierz (429 KB wybor-oferty_wiertarka0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • odpowiedz01_laryngologia0001.pdf
  pobierz (860 KB odpowiedz01_laryngologia0001.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)
 • siwz.pdf
  pobierz (170 KB siwz.pdf, data publikacji: 12 listopada 2007)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)