Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Worki na odpady szpitalne i wyroby z folii

04 czerwca 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2007 Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

WORKI NA ODPADY SZPITALNE I WYROBY Z FOLII

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Worki foliowe na odpady z etykietą, czarne, 50 cm x 60 cm, 40 mikronów – 285 000 szt., Worki foliowe na odpady z etykietą, czerwone, 50 cm x 60 cm, 40 mikronów – 295 000 szt., Worki foliowe na odpady z etykietą, czerwone, 85 cm x 110 cm, 60 mikronów – 7000 szt., Worki foliowe na odpady, bezbarwny, 85 cm x 110 cm, 60 mikronów – 105 000 szt., Worki foliowe na odpady, bezbarwny, 50 cm x 65 cm, 60 mikronów – 11 500 szt., Worki foliowe na odpady, bezbarwny, 35 cm x 50 cm, 50 mikronów – 20 500 szt., Worki foliowe na odpady, bezbarwny, 50 cm x 75 cm, 180 mikronów – 800 szt. Worki foliowe, bezbarwny, 34 cm x 45 cm, 45 mikronów – 2000 szt., Worki foliowe zielone, 60 mikronów – 2000 szt. Worki foliowe na odpady, niebieski, 50 cm x 60 cm, 40 mikronów – 51 000 szt., Worki foliowe na odpady, niebieskie, 85 cm x 110 cm, 60 mikronów – 15 000 szt., Worki foliowe na odpady, żółty, 50 cm x 60 cm, 40 mikronów – 8000 szt., Pokrowiec na zwłoki dla dorosłych, mleczny, 90 cm x 220 cm, 180 mikronów – 850 szt., Pokrowiec na zwłoki dla noworodków i dzieci, mleczny, 140 mikronów, 60 cm x 80 cm – 85 szt.100 cm x 150 cm – 10 szt., Fartuch z miękkiej folii, bezbarwny, pas - 80 cm, wysokość - 120 cm, 40 mikronów – 4 700 szt., Fartuch z miękkiej folii, bezbarwny, pas - 90 cm, wysokość - 160 cm, 40 mikronów – 6 700 szt. Ochraniacze na buty, bezbarwny, standard, 40 mikronów – 60 000 szt. Rękaw foliowy, bezbarwny, szerokość - 12 cm, 40 mikronów – 6 000 szt., Rękaw foliowy, bezbarwny, szerokość - 25 cm, 40 mikronów – 1 000 szt.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

•prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem;

•nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu;

•nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób:

•Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku,

•w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”.

•w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

9.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10.Kryteria oceny ofert:

•Cena – 100%

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 12.06.2008 r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert_worki.pdf
  pobierz (454 KB wybór ofert_worki.pdf, data publikacji: 12 czerwca 2008)
 • odpowiedzi 2_worki II.pdf
  pobierz (793 KB odpowiedzi 2_worki II.pdf, data publikacji: 06 czerwca 2008)
 • odpowiedź 1_worki II.pdf
  pobierz (2057 KB odpowiedź 1_worki II.pdf, data publikacji: 05 czerwca 2008)
 • sprostowanie_worki II.pdf
  pobierz (585 KB sprostowanie_worki II.pdf, data publikacji: 05 czerwca 2008)
 • SIWZ_worki II.pdf
  pobierz (195 KB SIWZ_worki II.pdf, data publikacji: 04 czerwca 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)