Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wyposażenie Centralnej Sterylizatorni

23 maja 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

NR SPRAWY: TP-231/1/PN/106/2012

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 200 000 EURO na zadanie pt.:

WYPOSAŻENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 23 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wyposażenie Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do 15.11.2012r.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; • wyposażyli kompleksowo wraz z instalacją i montażem minimum jedną sterylizatornię w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
 9. Wadium – 100 000,00zł.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 03 lipca 2012r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel. 94 34-88-104, fax. 94 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: http://ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybór ofert-wyposażenie sterylizatorni.pdf
  pobierz (164 KB wybór ofert-wyposażenie sterylizatorni.pdf, data publikacji: 26 lipca 2012)
 • wyjaśnienia 03-sterylizatornia.pdf
  pobierz (292 KB wyjaśnienia 03-sterylizatornia.pdf, data publikacji: 10 lipca 2012)
 • wyjasnienia02-sterylizatornia.pdf
  pobierz (85 KB wyjasnienia02-sterylizatornia.pdf, data publikacji: 09 lipca 2012)
 • Protokół z zebrania wykonawców.pdf
  pobierz (54 KB Protokół z zebrania wykonawców.pdf, data publikacji: 27 czerwca 2012)
 • rzut pomieszczenia_uzdatniania_wody.pdf
  pobierz (192 KB rzut pomieszczenia_uzdatniania_wody.pdf, data publikacji: 26 czerwca 2012)
 • modyfikacja SIWZ_106.pdf
  pobierz (109 KB modyfikacja SIWZ_106.pdf, data publikacji: 25 czerwca 2012)
 • wyjaśnienia01_106.pdf
  pobierz (247 KB wyjaśnienia01_106.pdf, data publikacji: 25 czerwca 2012)
 • informacja o zebraniu z wykonawcami.pdf
  pobierz (111 KB informacja o zebraniu z wykonawcami.pdf, data publikacji: 04 czerwca 2012)
 • zał 5_rzut pomieszczeń_piwnica.pdf
  pobierz (116 KB zał 5_rzut pomieszczeń_piwnica.pdf, data publikacji: 25 maja 2012)
 • zał 5_rzut pomieszczeń_parter.pdf
  pobierz (369 KB zał 5_rzut pomieszczeń_parter.pdf, data publikacji: 25 maja 2012)
 • SIWZ-wyposażenie centralnej sterylizatorni.pdf
  pobierz (357 KB SIWZ-wyposażenie centralnej sterylizatorni.pdf, data publikacji: 25 maja 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)