Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wyposażenie nowowybudowanego Wielosalowego Zespołu Operacyjnego

04 października 2012
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub przekraczającej 200 000 EURO na zadanie pt.:

Wyposażenie nowowybudowanego Wielosalowego Zespołu Operacyjnego

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 04.10.2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna do pobrania bezpłatnie ze strony www.swk.med.pl w dniu publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: 1) Zadanie nr 1 – Stół operacyjny I – 1 szt.; 2) Zadanie nr 2 – Stół operacyjny II – 1 szt.; 3) Zadanie nr 3 – Stół operacyjny III – 1 szt.; 4) Zadanie nr 4 – Stół operacyjny IV – 1 szt.; 5) Zadanie nr 5 – Stół operacyjny V – 1 szt.; 6) Zadanie nr 6 – Stół operacyjny VI – 1 szt.; 7) Zadanie nr 7 – Aparaty do znieczuleń – 5 szt.;
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia: do 10.12.2012 r.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 8. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 9. Wadium – wartość ogólna – 47 800,00 zł. 1) Zadanie nr 1 – Stół operacyjny I – 4 500,00 zl; 2) Zadanie nr 2 – Stół operacyjny II – 1 600,00 zł; 3) Zadanie nr 3 – Stół operacyjny III – 5 900,00 zł; 4) Zadanie nr 4 – Stół operacyjny IV – 5 000,00 zł; 5) Zadanie nr 5 – Stół operacyjny V – 4 500,00 zł; 6) Zadanie nr 6 – Stół operacyjny VI – 3 800,00 zł; 7) Zadanie nr 7 – Aparaty do znieczuleń – 22 500,00 zł.
 10. Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 14.11.2012 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł.

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.ted.europa.eu

Załączniki:

 • wybor ofert_stoly.pdf
  pobierz (99 KB wybor ofert_stoly.pdf, data publikacji: 14 listopada 2012)
 • odpowiedzi 03_stoly.pdf
  pobierz (658 KB odpowiedzi 03_stoly.pdf, data publikacji: 31 października 2012)
 • odpowiedzi 02_stoly.pdf
  pobierz (185 KB odpowiedzi 02_stoly.pdf, data publikacji: 22 października 2012)
 • odpowiedzi 01_stoly.pdf
  pobierz (131 KB odpowiedzi 01_stoly.pdf, data publikacji: 22 października 2012)
 • SIWZ_stoly.pdf
  pobierz (255 KB SIWZ_stoly.pdf, data publikacji: 09 października 2012)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)