Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wyposażenie Oddziału Położniczego

30 stycznia 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 EURO na zadanie pt.:

WYPOSAŻENIE ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.
 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 – Kardiomonitory – 3 szt. Zadanie nr 2 – Łóżka szpitalne - 15 szt. i szafki przyłóżkowe – 15 szt. Zadanie nr 3 – Łóżka szpitalne na salę pooperacyjna – 3 szt. i szafki przyłóżkowe - 3 szt. Zadanie nr 4 – Kozetka – 1 szt. Zadanie nr 5 – Komody – 12 szt. Zadanie nr 6 – Stoliki – 7 szt. i krzesła - 18 szt.
 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 6 tygodni od daty podpisania umowy.
 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.
 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.
 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%;
 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 07.02.2008 r. do godz. 10.00.
 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 16. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybor ofert_polozniczy.pdf
  pobierz (534 KB wybor ofert_polozniczy.pdf, data publikacji: 19 lutego 2008)
 • odpowiedzi02_położniczy.pdf
  pobierz (370 KB odpowiedzi02_położniczy.pdf, data publikacji: 08 lutego 2008)
 • rozstrzygniecie protestu_polozniczy.pdf
  pobierz (1557 KB rozstrzygniecie protestu_polozniczy.pdf, data publikacji: 07 lutego 2008)
 • protest_polozniczy.pdf
  pobierz (2723 KB protest_polozniczy.pdf, data publikacji: 05 lutego 2008)
 • wezwanie_polozniczy.pdf
  pobierz (332 KB wezwanie_polozniczy.pdf, data publikacji: 05 lutego 2008)
 • odpowiedzi 1_polozniczy.pdf
  pobierz (2160 KB odpowiedzi 1_polozniczy.pdf, data publikacji: 05 lutego 2008)
 • SIWZ_polozniczy.pdf
  pobierz (223 KB SIWZ_polozniczy.pdf, data publikacji: 30 stycznia 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)