Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wyroby z włókniny jednorazowego użytku

18 lipca 2008
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2007 Dz. U. Nr 223, poz. 1655) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej 206 000 EURO na zadanie pt.:

WYROBY Z WŁÓKNINY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl.

2.Zakres lub wielkość zamówienia: Sterylny fartuch chirurgiczny XL, XXL – 2 850 szt., Fartuch niesterylny z mankietem dla osób odwiedzających – 3 500 szt., Niesterylne ubranie chirurgiczne męskie – 100 kpl., Fartuch urologiczny – 1 450 szt., Maseczka chirurgiczna – 65 000 szt., Maseczka chirurgiczna z antyrefleksyjną ochroną na oczy – 2 000 szt., Czepek pielęgniarski – 45 000 szt., Czepek chirurgiczny męski – 25 000 szt., Zarękawek chirurgiczny – 150 szt., Pokrowiec foliowy – 1 000 szt.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

7.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; •prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; •nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; •nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: •Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, •w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. •w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”.

9.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10.Kryteria oceny ofert: • Cena – 100%

11.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 29.07.2008 r. do godz. 10.00.

12.Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

16.Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł

Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.portal.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • wybór ofert_wyroby z włókniny.pdf
  pobierz (871 KB wybór ofert_wyroby z włókniny.pdf, data publikacji: 07 sierpnia 2008)
 • odpowiedź02_wyroby z włókniny.pdf
  pobierz (293 KB odpowiedź02_wyroby z włókniny.pdf, data publikacji: 24 lipca 2008)
 • odpowiedzi01_wyroby z włókniny.pdf
  pobierz (848 KB odpowiedzi01_wyroby z włókniny.pdf, data publikacji: 23 lipca 2008)
 • SIWZ_maski, czepki, fartuchy.pdf
  pobierz (189 KB SIWZ_maski, czepki, fartuchy.pdf, data publikacji: 18 lipca 2008)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)