Ta strona używa plików cookies zaakceptuj | polityką prywatności.

Wyroby z włókniny jednorazowego użytku

16 czerwca 2009
Ogłoszenie dodane przez: Dział Zamówień publicznych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie ul. Chałubińskiego 7 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 206 000 EURO na zadanie pt.:

WYROBY Z WŁÓKNINY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej www.swk.med.pl. 2. Zakres lub wielkość zamówienia: Zadanie nr 1 Sterylny fartuch chirurgiczny XL, XXL- 4 000 szt.. Fartuch niesterylny przeznaczony dla osób odwiedzających- 5 000 szt. Sterylne ubranie chirurgiczne męskie- 100 szt. Fartuch urologiczny XXL- 1 450 szt. Zadanie nr 2 Maska chirurgiczna- 65 000 szt. Czepek pielęgniarski- 45 000 szt. Czepek chirurgiczny męski- 25 000 szt. Sterylny zarękawek chirurgiczny- 150 szt. Pokrowiec foliowy- 1 000 szt. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ. 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w następujący sposób: • Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcą, warunek zostanie uznany za „spełniony”. • w przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za „niespełniony”. 9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 10. Kryteria oceny ofert: • cena – 100%; 11. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wojewódzki, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin – Dział Zamówień Publicznych do dnia 24.06.2009r.. do godz. 10.00. 12. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 17. Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala pokój nr 11 (tel./fax. 094 34-88-103) lub za zaliczeniem pocztowym w cenie 50,00 zł Ogłoszenie publikowane jest na stronach internetowych: www.swk.med.pl, www.uzp.gov.pl

Załączniki:

 • inf_o_wyborze_oferty-fartuchy.pdf
  pobierz (136 KB inf_o_wyborze_oferty-fartuchy.pdf, data publikacji: 07 lipca 2009)
 • odpowiedź II.pdf
  pobierz (124 KB odpowiedź II.pdf, data publikacji: 23 czerwca 2009)
 • modyfikacja.pdf
  pobierz (1027 KB modyfikacja.pdf, data publikacji: 22 czerwca 2009)
 • odpowiedzi I.pdf
  pobierz (138 KB odpowiedzi I.pdf, data publikacji: 22 czerwca 2009)
 • SIWZ_Fartuchy, maski, czapki.pdf
  pobierz (191 KB SIWZ_Fartuchy, maski, czapki.pdf, data publikacji: 16 czerwca 2009)

Szpital Wojewódzki w Koszalinie 2002 - 2021 (c)